Archief van: januari 2017


Afdeling verduidelijkt materiele eisen projectplan ten aanzien van schade

Voor de aanleg of wijziging van een waterstaatwerk door of in opdracht van de beheerder moet op grond van artikel 5.4 Waterwet een projectplan worden opgesteld. De aanleg of wijziging van waterstaatwerken gaat soms gepaard met schade voor burgers en bedrijven, bijvoorbeeld door natschade. In het tweede lid van artikel 5.4 Waterwet is beschreven dat ieder projectplan in ieder geval een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk dient te bevatten. In een uitspraak van 22 december 2016 (nr. 201508374/1/A1) verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat dit vereiste niet zover strekt dat geen nadelige gevolgen mogen optreden als gevolg van het projectplan. Evenmin is vereist dat met alle betrokkenen volledige overeenstemming bestaat over de te nemen maatregelen.

(meer…)

Onteigening: de Hoge Raad oordeelt over artikel 62 lid 2 onteigeningswet

dunesIn deze zaak had het Waterschap Scheldestromen de vervroegde onteigening gevorderd van een aantal percelen toebehorend aan de eisers tot cassatie, zulks ter realisering van het kustversterkingsplan “Nolle-Westduin” in Vlissingen, een plan als bedoeld in art. 7 van de inmiddels ingetrokken Wet op de waterkering. Deze percelen waren ter onteigening aangewezen op grond van artikel 62 onteigeningswet (Ow). In de onteigeningsprocedure betoogden de eigenaren dat het Koninklijk Besluit tot onteigening in strijd met het recht tot stand was gekomen. (meer…)