Archief van: oktober 2012


Pels Rijcken spreekt op VNG Juridische 2–daagse

Op 8 en 9 oktober 2012 vond opnieuw de VNG Juridische 2-daagse plaats. Evenals in 2011 hebben wij de workshop ‘Actualiteiten Wabo’ verzorgd.

Tijdens deze workshop hebben wij verschillende actuele onderwerpen – wetgeving, jurisprudentie en capita selecta – besproken. De enorme belangstelling toonde aan dat de Wabo volop leeft en dat er nog diverse vraagstukken bestaan rond de uitleg en het toepassingsbereik van de Wabo.

Rondetafelgesprekken Wabo en Omgevingswet

Op 26 april en op 8 en 10 mei 2012 vonden de Rondetafelgesprekken Wabo en Omgevingswet plaats. Samen met medewerkers van het Ministerie van IenM hebben wij tijdens deze bijeenkomsten stilgestaan bij de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet zoals die zijn neergelegd in de kabinetsnotitie “Stelselwijziging Omgevingsrecht” van 9 maart jl.

Van de drukbezochte bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Dit is toegezonden aan de deelnemers van de Rondetafelgesprekken.

Wij kijken met heel veel plezier terug op drie geslaagde en leerzame middagen!

Inwerkingtreding Wet modernisering monumentenzorg

Op 1 januari 2012 treedt de Wet modernisering monumentenzorg in werking (Stb. 2011/330 en Stb. 2011/339). Deze wetswijziging voorziet in een verruiming van het vergunningvrij bouwen in, aan of op of monumenten/stads- en dorpsgezichten. De wetswijziging leidt tot een ingrijpende wijziging van de Wabo en het Bor.