Archief van: december 2015


Standaardvoorschriften bij een van rechtswege verleende vergunning

TentenIn artikel 4:20e Awb staat dat als in een wettelijk voorschrift of in een beleidsregel is bepaald dat in een beschikking steeds bepaalde voorschriften worden opgenomen, deze voorschriften óók deel uitmaken van een beschikking van rechtswege. In haar uitspraak van 30 december jl. bevestigt de Afdeling dat dit niet anders is als het gaat om voorschriften, die deel uitmaken van een handreiking en handleiding, waarnaar in beleidsregels is verwezen.

(meer…)

Aanwijzing saneringsplichtige o.g.v. art. 37 lid 5 Wbb

olieDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 23 december dat artikel 37 lid 5 Wet bodembescherming (hierna: Wbb) zo moet worden gelezen dat alleen degene die op grond van een ander artikel van de Wbb saneringsplichtig is, onder dat artikel kan worden aangewezen als degene die de sanering moet uitvoeren.

 

(meer…)

Eerste Kamer verwerpt wet Stroom; wind op zee vertraagd

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeDe Eerste Kamer heeft gisterenavond (22 december) het wetsvoorstel voor de nieuwe Elektriciteits- en gaswet[1] verworpen, met 1 stem verschil. De wet, ook wel de wet Stroom genoemd, moest het mogelijk maken om TenneT, netbeheerder op land, ook beheerder te maken voor een net op zee. Dat net is noodzakelijk om windturbines op zee te kunnen realiseren.

 

(meer…)

Memorie van antwoord Omgevingswet gepubliceerd

stadsontwikkelingOp 17 december jl. heeft de Minister Van Infrastructuur en Milieu de memorie van antwoord Omgevingswet gepubliceerd. Dit is een reactie op de vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Omgevingswet die voortvloeiden uit  het voorlopig verslag van 17 november 2015 van de vaste commissie van Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer.

 

(meer…)