Archief van: oktober 2013


Verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

rokende schoorsteen (2)Op dit moment ligt het besluit tot verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) tot 1 januari 2017 ter inzage. Het huidige NSL (van kracht sinds 1 augustus 2009) loopt tot 1 augustus 2014. Het NSL vindt zijn grondslag in artikel 5.12 en verder van de Wet milieubeheer (Wm) en is gericht op het tijdig behalen van de daar genoemde grenswaarden. Het ontwerpbesluit tot verlenging ligt ter inzage omdat de staatssecretaris van IenM met het verlengen van het NSL blijvend wil voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. (meer…)

Vrijheid van rechter bij keuze voor waarderingmethode nogmaals benadrukt

grindBij de bepaling van de waarde van een onroerende zaak volgens de regels van het onteigeningsrecht is de rechter niet gebonden aan een bepaalde waarderingsmethode. Dit is staand recht en nogmaals bevestigd door de Hoge Raad in drie arresten van 4 oktober 2013. Bij toepassing van de residuele methode mag, bij gebrek aan een exploitatieberekening van het betreffende project, ook worden gekeken naar exploitatieberekeningen van vergelijkbare projecten. Dat is opvallend. (meer…)

Naleven procedurele voorschriften in de administratieve onteigeningsprocedure van essentieel belang, ook in de gerechtelijke procedure

business foldersDat het naleven van de procedurele eisen in de administratieve onteigeningsprocedure van groot belang is, mag inmiddels bekend zijn. Dat het niet naleven van een procedureel voorschrift in de administratieve procedure ook pas later in de gerechtelijke procedure fataal kan blijken, is echter minder bekend. Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland toont echter aan dat dit wel het geval is.

(meer…)

Rechter zet streep door de Beleidsregel trillinghinder spoor

spoorrailsDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in een tweetal uitspraken van 2 oktober 2013 dat de Beleidsregel trillinghinder spoor de noodzakelijke elementen mist om als beoordelingskader te kunnen dienen. Daarom mocht de minister de beleidsregel niet als uitgangspunt nemen bij beoordeling van trillinghinder als gevolg van de tracébesluiten ‘Sporen in Arnhem 2012’ en ‘Sporen in Utrecht 2012 deeltracé Utrecht Centraal-Houten’. (meer…)