Archief van: november 2014


Kritische Depositie Waarde (KDW) stikstof niet heilig volgens Raad van State

koeien in weilandDe enkele omstandigheid dat de achtergronddepositie van stikstof de kritische depositiewaarde overstijgt, betekent nog niet dat een habitattype niet tot ontwikkeling kan komen. Dat is een belangwekkende overweging in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 november 2014 inzake de zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Een nuance ten opzichte van eerdere jurisprudentie? (meer…)

De ladder voor duurzame verstedelijking: nieuwe stedelijke ontwikkeling?

ladder5Het is van belang om bij de vaststelling van bestemmingsplannen e.d. de ladder voor duurzame verstedelijking juist toe te passen. Maar voordat daaraan wordt toegekomen, moet worden bezien of de ladder wel van toepassing is.

Dat hangt af van de vraag of wordt voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De uitleg van dit begrip roept vaak nog de nodige vragen op. Hoe moet nu worden bepaald of een ontwikkeling ook daadwerkelijk een nieuwe stedelijke ontwikkeling is in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro? Op 5 november jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat ten onrechte in de plantoelichting niet was ingegaan op de ladder voor duurzame verstedelijking omdat de betreffende ontwikkeling waar het besluit in voorzag wel degelijk als nieuwe stedelijke ontwikkeling had moeten worden aangemerkt. (meer…)