Archief van: mei 2022


Grenzen aan het delegeren van de planbevoegdheid

Grenzen aan het delegeren van de planbevoegdheid

Op 14 april 2022 wees Staatsraad Advocaat-Generaal Nijmeijer een conclusie over delegatie bij een zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Deze conclusie bevat interessante beschouwingen over onder meer de eisen die aan de inhoud van het delegatiebesluit moeten worden gesteld en de omvang van het beroep bij planherzieningen. De conclusie is daarmee interessant voor iedereen die nu betrokken is bij het opstellen van omgevingsplannen (of de bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte aan de hand waarvan nu al wordt geëxperimenteerd met de kenmerken van het omgevingsplan) en waarbij de gemeenteraad een delegatiebesluit heeft genomen dan wel voornemens is om een delegatiebesluit te nemen. (meer…)

Enkele verwijzing naar Protocol Toezicht en Handhaving onvoldoende voor motivering hoogte dwangsom

Enkele verwijzing naar Protocol Toezicht en Handhaving onvoldoende voor motivering hoogte dwangsom

Bij het opleggen van een last onder dwangsom met als doel het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtredingen beschikken bestuursorganen over veel beleidsruimte. Zo ook over hoe hoog een dwangsombedrag moet zijn. Daarvoor bestaat geen wettelijk vastgelegde standaard. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt wel dat van de dwangsom een dusdanige prikkel moet uitgaan dat dit de overtreder beweegt tot naleving van de last, zonder dat de dwangsom wordt verbeurd. Het is vervolgens aan het bestuursorgaan om te motiveren dat dit het geval is. In een zaak tussen het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf en twee bewoners verwees het college bij de motivering over de hoogte van dwangsommen naar een protocol. Deze enkele verwijzing was voor de Afdeling een onvoldoende motivering, zo bleek uit een uitspraak van 2 maart 2022. (meer…)

Dwangsom onevenredig hoog

Dwangsom onevenredig hoog

Dwangsombedragen dienen in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom, zo regelt artikel 5:32b, lid 3 van de Awb. Het bevoegd gezag beschikt daarbij over veel ruimte om aan de hand van de aard en ernst van de overtreding en de beoogde prikkel, de hoogte van de dwangsom te bepalen. Soms is een door een bevoegd gezag vastgestelde dwangsom echter onevenredig hoog. Dit was het geval in een zaak die leidde tot een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland van 4 maart 2022. (meer…)

College van B&W treedt niet handhavend op tegen ontgraving van licht verontreinigde grond

College van B&W treedt niet handhavend op tegen ontgraving van licht verontreinigde grond

Verontreinigde grond kan in sommige gevallen een ernstig gezondheidsrisico voor mens en milieu vormen. Op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) is het dan ook niet toegestaan om vervuilde grond zonder melding uit te graven en te verplaatsen. Als de grond in kwestie echter niet ernstig verontreinigd is en het bovendien gaat om een betrekkelijk kleine hoeveelheid die slechts tijdelijk wordt verplaatst, gaat de meldplicht niet op. In een geschil tussen enkele inwoners van Zaandam en het college van burgemeester en wethouders stond de vraag centraal of grond al dan niet ernstig verontreinigd was en in navolging daarvan of het college vanwege het uitblijven van een melding hierover bevoegd was tot handhaving. (meer…)

Niet zomaar afzien van handhavend optreden vanwege ‘bijzondere omstandigheden’

Niet zomaar afzien van handhavend optreden vanwege ‘bijzondere omstandigheden’

Het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom is een bevoegdheid en geen verplichting. Het bestuursorgaan beschikt over beleidsvrijheid en wordt geacht bij het nemen van het besluit om al dan niet te handhaven de relevante belangen in het specifieke geval af te wegen. Dat deze vrijheid in belangrijke mate is ingeperkt door het uitgangspunt van de beginselplicht tot handhaving laat een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 26 januari 2022 weer eens zien. (meer…)