Archief van: mei 2015


Geurbelasting bij milieuvergunning

oiXdGPkHet college heeft aan vergunninghoudster opnieuw een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij. Hier hebben appellanten beroep tegen ingesteld. Ze voeren, verwijzend naar een rapport van 7 april 2014 van De Roever Omgevingsadvies, aan dat het college de geurbelasting niet op juiste wijze heeft berekend.

(meer…)

Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij

stadsontwikkelingOp 20 mei 2015 is de “nota naar aanleiding van het nader verslag” aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota geeft de Regering een algemene reactie op het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen en worden eerder gestelde vragen van de leden van de fracties beantwoord. Voor de regering vormen het onderzoeksrapport en de vragen aanleiding reden om op enkele belangrijke punten aanpassingen aan te brengen in het wetsvoorstel. Daarom gaat de “nota naar aanleiding van het nader verslag” vergezeld van een tweede nota van wijziging. (meer…)

Intramurale zorgvoorziening, een stedelijke ontwikkeling?

LadderEen intramurale zorgvoorziening met 16 zorgeenheden kwalificeert als stedelijke ontwikkeling, zo oordeelde de Afdeling op 6 mei jl. Daarbij gaat de Afdeling in op de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden die op basis van het door de raad van de gemeente Bronckhorst vastgestelde bestemmingsplan mogelijk zijn. Of sprake is van een “stedelijke ontwikkeling” in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro is van belang, omdat alleen dan de voorziene ontwikkeling moet worden getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. (meer…)