Archief van: maart 2015


De ondertekening van het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ is een feit!

graafmachineOp 17 maart jl. hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de vereniging het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ ondertekend. Ook is op 17 maart jl. het ‘Beleidsdocument behorende bij het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ vastgesteld door bestuurders van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten en waterschappen. Het nieuwe Convenant is de opvolger van het ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015’ dat eindigt op 31 december 2015. (meer…)

Grondexploitatie in de Omgevingswet: een stap vooruit

hijskraan2Bij de ontwikkeling van bouwlocaties speelt grondexploitatie een belangrijke rol. Het gaat hierbij om het bouwrijp maken van de locatie, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. In de Omgevingswet zijn regels opgenomen omtrent grondexploitatie. Deze regels zijn grotendeels overgenomen uit de Wro. Het wetsvoorstel bevat echter ook een aantal inhoudelijke veranderingen die moeten zorgen voor een verbetering ten opzichte van de huidige regelgeving. In dit blogbericht sta ik stil bij deze veranderingen. (meer…)

Inzicht in Omgevingsrecht

Op 12 maart 2015 vond bij Pels Rijcken het congres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Na een plenaire inleiding werden in zeven interactieve sessies actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen besproken:

RO – Ladder duurzame verstedelijking

Crashtest – Hoe krijgt u een ‘Raad van State-proof’ besluit?

Natuur – Programmatische Aanpak Stikstof / Mitigatie of compensatie

Milieu – Milieueffectrapportage en Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Water – Projectplan versus inpassingsplan

Grond – Grondexploitatie en Waardebepaling

Calamiteiten – Handhaving (overtrederschap, spoedeisendheid, kostenverhaal)

Mocht u geïnteresseerd zijn in zo’n sessie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!

Contact: Annemieke Zaal
Tel: 070 515 3411 of e-mail: a.zaal@pelsrijcken.nl

Kennisgeven van een ontwerp voor een ruimtelijk besluit, hoe zit het ook alweer?

krant

Het is oppassen geblazen bij een ontwerpbestemmingsplan dat wordt gepubliceerd in een naburige gemeente. In dat geval is het, ook als het plangebied vlakbij de gemeentegrens ligt, voldoende om kennis van het ontwerp te geven in de Staatscourant en in een nieuwsblad of huis-aan-huisblad dat enkel in de gemeente wordt verspreid dat het bestemmingsplan vaststelt. Belanghebbenden die in een soortgelijke situatie worden geconfronteerd met een omgevingsvergunning strijdig gebruik hoeven echter minder op hun tellen te passen. In geval van een omgevingsvergunning strijdig gebruik, moet van het besluit namelijk wél in de naburige gemeente worden kennisgeven, zo oordeelde de Afdeling op 4 maart. (meer…)