Archief van: februari 2015


Nieuwe stedelijke ontwikkeling: een casuïstische benadering!

ladder9

Op 25 februari jl. oordeelde de Afdeling dat het bestemmingsplan ‘Langbroekseweg 3-3b’ van de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede dat voorziet in bebouwing ten behoeve van handel in agrarische, dier- en tuinbouwgoederen en een supermarkt niet een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Hoewel sprake is van een gedeeltelijke functiewijziging, wordt de ontwikkeling niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro. Het plan behoefde dus niet te worden getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. De onderbouwing voor dit oordeel wordt gevonden in de planologische mogelijkheden die het voorheen vigerende bestemmingsplan bood en de omstandigheid dat het doel van de planwijziging was om het gebruik van de locatie te optimaliseren. (meer…)

Een zorgplicht voor een ieder

Green watering can pouring waterIn de fysieke leefomgeving vinden veel activiteiten en projecten plaats. De initiatiefnemers hiervan –burgers, bedrijven of overheden – hebben hierbij de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving als geheel te waarborgen. Deze verantwoordelijkheid komt in de Omgevingswet tot uitdrukking in de vorm van een algemene zorgplicht. Daarnaast kent de Omgevingswet voor een aantal onderwerpen een specifieke zorgplicht. (meer…)

Experimenteren met gebiedsgerichte geluidsnormen

enkele windmolen op landDe Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om bepaalde gebieden aan te wijzen waar hogere of juist lagere geluidsnormen gelden dan de geldende geluidsnormen voor bedrijven. Op die manier kan vorm worden gegeven aan een gebiedsgerichte benadering. Denk aan een hogere norm in een horecaconcentratiegebied of juist een lagere norm in rustig landelijk gebied. (meer…)