Archief van: februari 2022


College van B&W treedt niet handhavend op tegen ontgraving van licht verontreinigde grond

College van B&W treedt niet handhavend op tegen ontgraving van licht verontreinigde grond

Verontreinigde grond kan in sommige gevallen een ernstig gezondheidsrisico voor mens en milieu vormen. Op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) is het dan ook niet toegestaan om vervuilde grond zonder melding uit te graven en te verplaatsen. Als de grond in kwestie echter niet ernstig verontreinigd is en het bovendien gaat om een betrekkelijk kleine hoeveelheid die slechts tijdelijk wordt verplaatst, gaat de meldplicht niet op. In een geschil tussen enkele inwoners van Zaandam en het college van burgemeester en wethouders stond de vraag centraal of grond al dan niet ernstig verontreinigd was en in navolging daarvan of het college vanwege het uitblijven van een melding hierover bevoegd was tot handhaving. (meer…)

Niet zomaar afzien van handhavend optreden vanwege ‘bijzondere omstandigheden’

Niet zomaar afzien van handhavend optreden vanwege ‘bijzondere omstandigheden’

Het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom is een bevoegdheid en geen verplichting. Het bestuursorgaan beschikt over beleidsvrijheid en wordt geacht bij het nemen van het besluit om al dan niet te handhaven de relevante belangen in het specifieke geval af te wegen. Dat deze vrijheid in belangrijke mate is ingeperkt door het uitgangspunt van de beginselplicht tot handhaving laat een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 26 januari 2022 weer eens zien. (meer…)

Bodemverontreiniging door drugsafval: overtrederschap niet eenvoudig te bewijzen

Bodemverontreiniging door drugsafval: overtrederschap niet eenvoudig te bewijzen

Variërend van enkele vaten of vuilniszakken tot bijna complete achtergelaten drugslabs: drugafvaldumpingen blijven in Nederland een aanzienlijk probleem. Weliswaar biedt de zorgplicht uit artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) een grondslag voor gemeenten om handhavend op te treden tegen bodemverontreiniging door of met drugsafval, maar deze bepaling kan slechts worden ingezet als kan worden bewezen dat iemand druggerelateerde stoffen en voorwerpen heeft gestort of deze handelingen aan die persoon of personen kunnen worden toegerekend. Slechts dan kan iemand worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wbb. Voor gemeenten is echter vaak niet of nauwelijks te achterhalen wie verantwoordelijk zijn voor de dumpingen, met als gevolg dat gemeenten de kosten van de bodemsanering dragen. Hoe ingewikkeld handhavingsvraagstukken bij drugsafval voor gemeenten kunnen zijn, laten twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 12 januari 2022 zien. (meer…)

Varkens in Nood: op Antarctica

Varkens in Nood: op Antarctica

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich uitgelaten over de vraag of een Heerlenaar in rechte kan opkomen tegen een vergunning verleend aan Greenpeace om in het Antarctisch gebied onderzoek te verrichten. De uitspraak van 29 december 2021 biedt een goed voorbeeld van de verbrede toegang tot de bestuursrechter sinds het Varkens in Nood-arrest, en laat zien hoe het relativiteitsvereiste kan beletten dat deze toegang tot de bestuursrechter ook daadwerkelijk leidt tot vernietiging van het bestreden besluit. (meer…)