Archief van: november 2015


Kamerbrief over Aanvullingswet grondeigendom

scrollOp 25 november 2015 heeft de minister van IenM de Tweede Kamer geïnformeerd over de visie van het kabinet over het grondbeleid in de Omgevingswet. Onteigening, herverkaverling en voorkeursrecht zijn nu nog geregeld in verschillende wettelijke regimes. Met de Aanvullingswet wil de minister deze instrumenten voor grondbeleid onderbrengen in de Omgevingswet. Grote verandering is dat de onteigeningsbeschikking in de bestuurlijke kolom zal worden ondergebracht. (meer…)

Op naar de Ladder 2.0!

ladderOp 23 november jl. heeft de Minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro). Knelpunten in de praktijk vragen om een oplossing terwijl tegelijkertijd de doeltreffendheid van de Ladder wel behouden moet worden. Vooruitlopend op de integratie van de Ladder in de uitvoeringsregels van de Omgevingswet, zal de Ladder al vereenvoudigd worden. De Minister staat in de brief aan de Kamer stil bij de achtergrond van de Ladder, de gesignaleerde knelpunten bij toepassing in de praktijk en er wordt een voorschot gegeven op de aanstaande wijziging.

(meer…)

Wijziging bevoegd gezag BRZO en RIE-4 per 1 januari 2016

blog_omgevingsrecht_fabriekOp 18 november jl. is het besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4) gepubliceerd. Op grond van dit besluit zijn gedeputeerde staten vanaf 1 januari 2016 het bevoegd gezag voor alle inrichtingen die onder het toepassingsbereik vallen van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO inrichtingen).
(meer…)

Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten

windmolen

In het RO magazine van november 2015 is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten. In dit artikel wordt het belang van maatschappelijk draagvlak voor windturbineprojecten beschreven, alsmede de vormgeving hiervan in de praktijk en de wettelijke borging daarvan in de aanstaande Omgevingswet.

(meer…)

De aangevraagde activiteit bepaalt niet de voorbereidingsprocedure

supermarktDe reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure: het maakt nogal wat verschil welke procedure van toepassing is op de aanvraag van een omgevingsvergunning. Indien de onjuiste procedure wordt gevolgd, dan kan dit ervoor zorgen dat (onbedoeld) een vergunning van rechtswege is verleend. Recent heeft de Afdeling zich weer uitgelaten over de te volgen voorbereidingsprocedure. In deze uitspraak had het college naar oordeel van de Afdeling terecht de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd en was in dat geval dus geen vergunning van rechtswege verleend. Voor de vraag welke procedure van toepassing is, is niet de bedoeling van de aanvrager relevant, noch de in de aanvraag opgenomen activiteit(en). (meer…)