Archief van: februari 2014


Onteigende kan verwachtingswaarde hebben, ook als het niet behoort tot een complex

weilandDe waarde van het onteigende wordt mede bepaald door de verwachting over een bestemmingswijziging van het onteigende. Die verwachting kan bestaan als er een verwachte bestemmingswijziging is van omringende of aanliggende gronden. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex waartoe mede de omringende of aanliggende gronden behoren. (meer…)

Niet voldaan aan relativiteitsvereiste, supermarkt ondervindt geen geluidhinder van concurrent

winkelwagenDe exploitant van een supermarkt stelt dat een bestemmingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening is omdat het zal leiden tot geluidhinder ter plaatse van enkele woningen. De Afdeling oordeelt in een uitspraak van 29 januari 2014 dat appellante zich slechts kan beroepen op het belang van een goed leefklimaat ter plaatse van haar supermarkt indien dat plan ontwikkelingen mogelijk maakt waarvan zij geluidoverlast voor haar supermarkt zal kunnen ondervinden. (meer…)