Archief van: april 2014


Wijziging van de regelgeving omtrent vergunningvrij bouwen voorgesteld

binnentuinDrie jaar na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een voorstel tot wijziging van het systeem van vergunningvrij bouwen, zoals opgenomen in het Besluit omgevingsrecht, voorgelegd aan de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening. De voorgestelde wijzigingen zullen de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen enerzijds uitbreiden, en anderzijds beperken. (meer…)

Voorgenomen wijziging Bro van de baan

barcode2Het voornemen bestond het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) dusdanig te wijzigen dat het provincies onmogelijk zou worden gemaakt een actief detailhandelsbeleid te voeren. Minister Schultz is 16 april jl. hierop teruggekomen tijdens het Algemeen Overleg Ruimte. Het terugkomen op de wijziging is in overeenstemming met de opstelling van het IPO en het advies van de Raad van State over de voorgenomen wijziging. (meer…)

Grootschalige grondwaterverontreiniging die zich nog steeds verspreidt leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is

bodem_voeten in aarde2Indien het bodemvolume grondwater dat wordt ingesloten door de contour van de interventiewaarde groter is dan 6.000 m³, kan worden aangenomen dat de mate van verspreiding zodanig is dat deze volgens de Circulaire bodemsanering vanwege de onbeheersbaarheid van de situatie en gezien de gevolgen voor mens, plant of dier onaanvaardbaar is. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2014. (meer…)