Achtergrond

Het huidige omgevingsrecht is complex. Inmiddels zijn er zo’n 60 sectorale wetten, 100 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en honderden regelingen op het gebied van de leefomgeving. De Minister van Infrastructuur en Milieu wil deze regels bundelen en vereenvoudigen en werkt daartoe aan één samenhangende Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Vijftien bestaande wetten (bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Crisis- en herstelwet) worden geheel geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de omgevingsrechtelijke onderdelen over naar de Omgevingswet.

De Omgevingswet biedt straks hét integrale wettelijke kader voor beheer en ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Nu het wetsvoorstel Omgevingswet is aangenomen door de Tweede Kamer, wordt er gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving. De Omgevingswet werkt door in vier AMvB’s met de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. Parallel aan de Omgevingswet worden vijf aanvullingswettten opgesteld als onderdeel van het stelsel omgevingsrecht. Het gaat om onderwerpen zoals bodem, natuur, natuureigendom, geluid en integratie ammoniak en veehouderij.

Definitieve versie Omgevingswet van 23 maart 2016 Staatsblad

Actuele Kamerstukken Omgevingswet

Kamerstukken II 2022/33118-230: Maandrapportage februari 2022 – Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet – 11 april 2022


Kamerstukken II 2022/2022Z08159: Maandrapportage maart 2022 – Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet – 21 april 2022


Kamerstukken I 2021/33118-CM: Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie : voortgangsoverzicht, september 2021 (Aan de slag met de Omgevingswet, 27 september 2021) – 1 oktober 2021.


Kamerstukken II 2021/2021D38907: Zorgplicht in de Omgevingswet en zorgplicht in de Mijnbouwwet – 15 oktober 2021.


Kamerstukken I (33.118/34986, CK): Verslag van een schriftelijk overleg met minister van BZK over de uitkomsten van het tweede bestuurlijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. – 13 september 2021.


Kamerstukken II 33118/190: Lijst van vragen en antwoorden inzake de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl. – 3 september.


Kamerstukken I 2021/169588U: Brief aan de minister van BZK over de inwerkingtreding van de Omgevingswet – 13 juli 2021.


Kamerstukken II 2021/33118 193: Voortgang Omgevingswet juli 2021 – 7 juli 2021.


Kamerstukken II 2021/33118 nr. CI: Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet – 14 juni 2021.


Kamerstukken I 2021/35133 nr. L: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) – 14 juni 2021.


Kamerbrief 2021/Z10455: Maandrapportage mei 2021 – aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet – 10 juni 2021.


Kamerstukken I 2021/35600 nr. Y: Verslag van Schriftelijk Overleg over: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) – 21 mei 2021


Kamerstukken II 2021/32127 nr. 245: Motie van het lid Koerhuis over een impactanalyse op de bouwkosten voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen – 20 mei 2021


Kamerstukken II 2021/33118 nr. 189: Maandrapportage april 2021 – aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet – 11 mei 2021


Kamerstukken I 2021/33118 nr. CE: brief van de minister van BZK ter aanbieding van het voortgangsoverzicht april 2021, aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet – 11 mei 2021


Kamerstukken I 2021/3318 Nr. CD­: Verslag van een schriftelijk overleg met ministers van BZK en LNV over openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties inzake de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving – 4 mei 2021


Kamerstukken II 2021/33118 nr. 184 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen – 26 april 2021


Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2020) (o.a. wijziging Aanvullingswet geluid Omgevingswet, de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, Invoeringswet Omgevingswet) – 22 april 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr.174 – VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33118, nr.174) (ongecorrigeerd stenogram) – 25 februari 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 178 – Motie van het lid Smeulders c.s. over de Omgevingswet niet invoeren per 1 januari 2022 – 25 februari 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118 – Uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet) – 26 februari 2021


– Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet – kenmerk W17.20.0100/IV – 10 maart 2021


Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – kenmerk: W11.20.0270/IV – 10 maart 2021


– Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet – kenmerk: W17.20.0094/IV – 10 maart 2021


– Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport: Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet – kenmerk: : W04.20.0069/I – 10 maart 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 183 – Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet – 12 maart 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. ? – Actualiseringsonderzoek financiële effecten Omgevingswet – 12 maart 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 184 – Besluit van houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen – 18 maart 2021


– Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 750 – Brief regering Voortgangsrapportage Digitale Toegang – 19 maart 2021


Bijlage Toelichting op doel en achtergrond Omgevingswet (kenmerk 2021D12288) – 8 april 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 186 – Brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Voortgang Omgevingswet – 8 april 2021


Bijlage Leidraad lichthinder (kenmerk 2021D12292) – 8 april 2021


Bijlage Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering) (kenmerk 2021D13916) – 16 april 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 188 – Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Voortgang Omgevingswet april 2021 – 23 april 2021


Bijlage Halfjaarrapportage april 2021. Monitor Invoering Omgevingswet (kenmerk 2021D15408) – 23 april 2021


Schriftelijke Kamervragen Het bericht ‘Nieuwe bouwcrisis dreigt door ‘onwerkbare’ megawet’ (kenmerk 2021Z07001) – 26 april 2021


Schriftelijke Kamervragen De grote zorgen van grote steden over de invoering van de Omgevingswet (kenmerk 2021Z07078) – 28 april 2021


Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 170 – Verslag van een notaoverleg – 15 december 2020


Kamerstukken II 2020/21, 33 118, nr. 158 – Brief van de minister van BZK – 13 november 2020 inzake voortgang Omgevingswet november 2020


Kamerstukken II 2020/21, 33 118, nr. 157 – Brief van de minister van BZK – 23 oktober 2020 inzake voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet in de afgelopen maanden


Kamerstukken II 2020/21, 33 118, nr. 172 – Brief van de minister van BZK – 17 december 2020 inzake het bij de Kamer voorgehangen Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet


Kamerstukken II 2020/21, 33 118, nr. 172 – Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (TK33118-172) – 15 december 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 144 – Verslag van een schriftelijk overleg – 18 mei 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BD – Brief van de minister van BZK – 6 mei 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BC – Brief van de minister voor M&W – 7 april 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 140 – Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bal, Bkl en Ob in verband met de implementatie van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 – 6 april 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 140 – Bijlage; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bal, Bkl en Ob in verband met de implementatie van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 – 6 april 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 2; Brief van het ILT van 27 november 2015 met de pré HUF-toets over de AMvB’s Omgevingswet (9 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 3; Brief van het ILT van 26 september 2016 met de HUF-toets AMvB’s Omgevingswet (13 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 6; Brief van het ILT van 22 april 2013 met de HUF-toets Omgevingswet (9 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 7; Brief van het ILT van 8 april 2019 met de HUF-toets ontwerp-Omgevingsregeling (6 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BA – Brief van de minister voor M&W – 11 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. AZ – Brief van de minister voor M&W – 11 februari 2020


Kamerstukken II 2018/19 34986, E − 29 mei 2019


Kamerstukken II 2018/19 33118, nr. 118 – Aanbiedingsbrief ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet − 29 mei 2019


Kamerstukken II 2018/19 34986, nr. 55 − Tweede brief waarderingen amendementen Invoeringswet − 7 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 54 – Waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet en toezeggingen gedaan tijdens het debat – 6 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 9 – Tweede Nota van Wijziging Invoeringswet – 1 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 8 – Nota van Wijziging Invoeringswet – 27 december 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 2 – Voorstel van Wet Invoeringswet – 14 augustus 2018


Kamerstukken II 2018/19, 33118, nr. 111 – Brief Regering – 24 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3 – Memorie van Toelichting Invoeringswet – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2016/17, 33118, nr. 95 – Brief van de minister – 10 juli 2017


Kamerstukken I 2016/17, 33118, nr. AC – Brief van de minister – 6 juli 2017


Kamerstukken I 2016/17, 33118, nr. Q – Verslag van nader schriftelijk overleg – 11 mei 2017


Kamerstukken I 2016/17, 33118, nr. N – Verslag van een schriftelijk overleg – 17 maart 2017


Kamerstukken II 2016/17, 34682, nr. 1 – Brief van de minister – 21 februari 2017


Kamerstukken II 2016/17, 33 118 nr. 44 – Brief van de minister – 18 november 2016


Kamerstukken II 2016/17, 33 118 nr. 43 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016


Kamerstukken II 2016/17 33 118, nr. 41 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016


Kamerstukken II 2016/17, 33 118 nr. 42 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016


Kamerstukken I 2016/17 33 118 nr. K – Brief van de Minister – 18 november 2016


Kamerstukken II 2016/17 33 962 nr. 190 – Lijst van vragen en antwoorden – 7 november 2016


Kamerstukken II 2016/17 33 118 nr. 39 – Lijst van vragen en antwoorden – 7 november 2016


Kamerstukken II 2016/17 33 118 nr. 38 – Regels fysieke leefomgeving – 3 november 2016


Kamerstukken I 2016/17 33 118 nr. J – Verslag Schriftelijk Overleg – 11 november 2016


Kamerstukken I 2016/ 17 33 118 nr. I – Verslag Mondeling Overleg – 8 november 2016


Kamerstukken I 2016/17 33 118 nr. H – Brief van de Minister – 3 november 2016


Kamerstukken II 2016/17 33 118, nr. 37 – Verslag van een schriftelijk overleg – 11 oktober 2016


Kamerstukken II 2016/17 33 118, nr. 36 – Brief van de minister – 10 oktober 2016


Kamerstukken II 2016/17 33 962, nr. 189 – Regels fysieke leefomgeving – 10 oktober 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. R – Beschikbaar instrumentarium – 24 augustus 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. Q – Wijziging van de Ladder – 24 augustus 2016


Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 188 – Wijziging van de Ladder – 23 juni 2016


Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 187 – Beschikbare ruimtelijk instrumentarium – 23 juni 2016


Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 186 – Voortgang van de trajecten – 26 mei 2016


Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 185 – Kamerbrief over de Invoeringswet Omgevingswet – 19 mei 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 24-5 – Stemmingen moties Omgevingswet – 12 april 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 24-4 – Stemming Omgevingswet – 12 april 2016


Kamerstuuken II 2015/16 29 383, nr. 61 – Stemmingen moties Omgevingswet – 1 april 2016


Kamerstukken II 2015/16 29 383, nr. 60 – VAO Omgevingswet – 31 maart 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 23, item 8 – beraadslaging Omgevingswet – 30 maart 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 23, item 3 – beraadslaging Omgevingswet – 30 maart 2016


Kamerstukken II 2015/16 33 118, nr. 21 – Verslag van een algemeen overleg over de Omgevingswet – 17 maart 2016


Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 183 – Brief van de Minister van BZK – 10 februari 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. I – Eindverslag – 16 februari 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. H – Nadere memorie van antwoord – 12 februari 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. G – nader voorlopig verslag van de vaste commissie van IMRO – 2 februari 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. E – Memorie van antwoord – 17 december 2015


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. D – Brief inzake uitstel beantwoording voorlopig verslag Omgevingswet – 2 december 2015


Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 182 – Brief regering; Stand van zaken rond de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Bro – 23 november 2015


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. C – Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening – 17 november 2015


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. B – Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel – 17 november 2015


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 181 – Brief van de minister van BZK – 13 november 2015


Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 180 – Brief van de minister van BZK – 21 oktober 2015


Kamerstukken I 2014/15 33 962, nr. A – Gewijzigd voorstel van wet – 16 juli 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 103 – Stemmingen overige moties Omgevingswet – datum vergadering: 1 juli 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 103 – Stemmingen Omgevingswet – datum vergadering: 1 juli 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 103 – Stemming motie Omgevingswet – datum vergadering: 1 juli 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 179 – Verslag van een algemeen overleg op 29 april 2015 – 7 juli 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 169 – Waardering van de na 29 juni 2015 ingediende of gewijzigde amendementen – 1 juli


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 160 – Waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen – 29 juni


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 101 – Verslag van een wetgevingsoverleg – 19 juni


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 100 – Waardering van de ingediende amendementen – 17 juni


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 85 – Verslag van een wetgevingsoverleg – 12 juni


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 61 – Brief met schriftelijke antwoorden op Kamervragen – 5 juni


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 24 – Tweede nota van wijziging – 20 mei 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 23 – Nota naar aanleiding van het nader verslag – 20 mei 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 16 – Verslag – 23 april 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 14 – Bijlage bij de brief van de vaste commissie voor infrastructuur en milieu – 2 april 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 14 – Brief van de vaste commissie voor infrastructuur en milieu – 2 april 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 13 – Nota van wijziging – 18 februari 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 12 – Nota naar aanleiding van het verslag Omgevingswet – 18 februari 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 11 – Bijlagen bij brief van de staatssecretaris van Economische Zaken – 29 januari 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 11 – Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken – 29 januari 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 8 – Brief van Presidium – 19 november 2014


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 7 – Bijlagen bij brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu – 14 november 2014


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 7 – Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu – 14 november 2014


Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 6 – Verslag – 29 oktober 2014


Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 5 – Nota van verbetering – 1 juli 2014


Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 4 – Advies Raad van State en nader rapport – 13 januari 2014 en 16 juni 2014


Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 3 – Memorie van toelichting


Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 2 – Voorstel van wet


Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 1 – Koninklijke boodschap

Aanverwante Kamerstukken

Kamerstukken II 2021/33118 nr. 201: Maandrapportage september 2021 aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet – 6 oktober 2021.


Kamerstukken II 2021/33118-199: Beantwoording vraag van het lid Bromet over het met de Kamer delen van interne stukken over de stand van zaken betreffende de invoering van de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO) – 23 september 2021.


Kamerstukken II 2021/D34775: Beslisnota`s bij Beantwoording vraag Kamerlid Bromet over openbaar making besluitvormende stukken Omgevingswet en het DSO – 23 september 2021.


Kamerstukken II (2021D34053): Maandrapportage aansluitmonitor Omgevingswet Juli 2021 – 17 september 2021.


Kamerstukken II (2021D34054): Maandrapportage aansluitmonitor Omgevingswet Augustus 2021 – 17 september 2021.


Kamerstukken II 2021/33118 193: Voortgang Omgevingswet juli 2021 – 7 juli 2021.


Kamerstukken II 2021/33118 nr. CI: Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet – 14 juni 2021.


Kamervragen 2021/D22631: Antwoord op vragen van de leden Minhas en Koerhuis over het NRC-bericht ‘Nieuwe bouwcrisis dreigt door ‘onwerkbare’ megawet’ – 9 juni 2021.


Kamervragen 2021/D22629: Antwoord op vragen van het lid Bromet over het NRC-bericht ‘Nieuw bouwcrisis dreigt door ‘onwerkbare’ megawet’ – 9 juni 2021.


Kamervragen 2021/D22630: Antwoord op vragen van lid Bisschop over het NRC-bericht ‘Nieuwe bouwcrisis dreigt door ‘onwerkbare’ megawet’ – 9 juni 2021.


Brief regering 2021/33118, 2021/34986: Over uitkomst van het bestuurlijk overleg Omgevingswet – 27 mei 2021.


Kamerstukken II 2021/33118 nr. 190: Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl. – 27 mei 2021.


Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021 – 25 april 2019


Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 35 – Brief van de minister – 7 oktober 2016


Kamerstukken I 2015/16, 33 962, nr. F – Eindrapportage Pilots omgevingsvisie – 25 januari 2016


Kamerstukken II 2014/15, 33 118, Bijlage bij nr. 19 – Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet – 9 juli 2015


Kamerstukken II 2013/14, 33 118, nr. 12 – Lijst van vragen en antwoorden over de aanpak van knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk – 24 maart 2014


Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3 – Advies Raad van State inzake stelselwijziging Omgevingsrecht – 14 maart 2012


Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 36 – Brief van de minister – 10 oktober 2016


Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 35 – Brief van de minister- 7 oktober 2016


Kamerstukken I 2016/17, 33 118, nr. F – Verslag van een schriftelijk overleg 6 oktober 2016


Kamerstukken I 2016/17, 33 118 nr. G – Brief van de minister – 7 oktober 2016


Kamerstukken I 2015/16, 33 118 nr. E – Verslag van een schriftelijk overleg – 9 september 2016


Kamerstukken I 2015/16, 33 118, nr. D – Verslag van een schriftelijk overleg – 9 september 2016


Kamerstukken II 2015/16, 33118, nr. 31 – Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluiten Omgevingswet – 1 juli 2016 – Staatscourant 2016, nr. 16554 – Referendabiliteitsbesluit Omgevingswet – 29 maart 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. F – Eindrapportage Pilots omgevingsvisie – 25 januari 2016


Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. F – Aanbieding eindrapportage pilots omgevingsvisie – 25 januari 2016


Kamerstukken II 2014/15 33 118, nr. 19 – Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet – 9 juli 2015


Bijlage bij Kamerstukken 2014/15 33 118, nr. 19 – Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet – 9 juli 2015


Kamerstukken 2014/15 33 118, nr. 18 – Contouren uitvoeringsregelgeving Omgevingswet – 18 februari 2015


Kamerstukken II 2014/15 33 118, nr. 17 – Planning regelgeving stelselherziening omgevingsrecht – 1 oktober 2014


Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 16 – Brief regering: stelselherziening omgevingsrecht – 17 juni 2014


Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 13 – Verslag van algemeen overleg – 5 juni 2014


Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 12 – Lijst van vragen en antwoorden over de aanpak van knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk – 24 maart 2014


Kamerstukken 2013/14 33 118, nr. 11 – Brief regering: Aanbieding interviewbundel 15 x Nu al Eenvoudig Beter – 15 januari 2014


Kamerstukken 2013/14 33 118, nr. 10 – Brief regering: aanpak knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk – 27 november 2013


Kamerstukken 2013/14 33 118, nr. 9 – Brief regering: reactie op krantenartikel inzake bouwvergunning – 8 november 2013


Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 8 – Brief regering: voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht – 28 oktober 2013


Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 7 – Brief regering: nazending onderzoeksrapport ‘Ten gronde beschouwd’ – 11 januari 2013


Kamerstukken II 2012/13 33 118, nr. 6 – Voortgangsbrief stelselherziening omgevingswet – 28 december 2012


Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 5 – Verslag algemeen overleg stelselwijziging omgevingsrecht – 26 juni 2012


Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 4 – Brief regering: zienswijzen internetconsultatie – 21 juni 2012


Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 3 – Advies Raad van State inzake stelselwijziging 0mgevingsrecht – 14 maart 2012


Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 3 – Brief regering: stelselwijziging omgevingsrecht – 9 maart 2012


Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 2 – Uitstel beantwoording verzoek inzake voorlichting Raad van State – 15 december 2011


Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 1 – Brief regering: toezegging n.a.v. het AO Programma Eenvoudig Beter – 15 december 2011

Amendementen

Kamerstukken II 2018/19, 34864, nr. 10 – Nader gewijzigd amendement van het lid Van Eijs – 27 december 2018


Kamerstukken II 2018/19, 34864, nr. 11 – Amendement van het lid Van Gerven – 17 december 2018


TK 33 962, nr. 168 – Amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven – 2 juli


TK 33 962, nr. 167 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 1 juli


TK 33 962, nr. 166 – Amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven – 1 juli


TK 33 962, nr. 165 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 1 juli


TK 33 962, nr. 164 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 1 juli


TK 33 962, nr. 163 – Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder – 1 juli


TK 33 962, nr. 162 – Amendement van het lid Ronnes – 1 juli


TK 33 962, nr. 161 – Amendement van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber – 1 juli


TK 33 962, nr. 159 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven – 1 juli


TK 33 962, nr. 158 – Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 1 juli


TK 33 962, nr. 157 – Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 29 juni


TK 33 962, nr. 156 – Amendement van het lid Veldman – 1 juli


TK 33 962, nr. 155 – Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder – 29 juni


TK 33 962, nr. 154 – Amendement van het lid Veldman – 29 juni


TK 33 962, nr. 153 – Amendement van het lid Dik-Faber – 29 juni


TK 33 962, nr. 152 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 29 juni


TK 33 962, nr. 151 – Amendement van het lid Albert de Vries – 29 juni


TK 33 962, nr. 150 – Amendement van het lid Smaling – 29 juni


TK 33 962, nr. 149 – Amendement van de leden Ronnes en Veldman – 29 juni


TK 33 962, nr. 148 – Amendement van het lid Dik-Faber – 29 juni


TK 33 962, nr. 141 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 29 juni


TK 33 962, nr. 125 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 24 juni


TK 33 962, nr. 118 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 29 juni


TK 33 962, nr. 116 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 29 juni


TK 33 962, nr. 114 – Amendement van het lid Smaling – 29 juni


TK 33 962, nr. 112 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 29 juni


TK 33 962, nr. 111 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 29 juni


TK 33 962, nr. 110 – Amendement van het lid Veldman – 29 juni


TK 33 962, nr. 109 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 29 juni


TK 33 962, nr. 108 – Amendement van de leden Smaling en Dik-Faber – 29 juni


TK 33 962, nr. 107 – Amendement van het lid Bisschop – 29 juni


TK 33 962, nr. 106 – Amendement van het lid Bisschop – 24 juni


TK 33 962, nr. 105 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 24 juni


TK 33 962, nr. 104 – Amendement van de leden Van Velthoven en Ronnes – 23 juni


TK 33 962, nr. 103 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Velthoven – 23 juni


TK 33 962, nr. 102 – Amendement van het lid Smaling – 19 juni


TK 33 962, nr. 99 – Amendement van het lid Bisschop – 18 juni


TK 33 962, nr. 98 – Amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries – 17 juni


TK 33 962, nr. 97 – Amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries – 17 juni


TK 33 962, nr. 96 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 juni


TK 33 962, nr. 95 – Amendement van het lid Bisschop – 17 juni


TK 33 962, nr. 94 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 juni


TK 33 962, nr. 93 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 17 juni


TK 33 962, nr. 92 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 juni


TK 33 962, nr. 91 – Amendement van het lid Dik-Faber – 16 juni


TK 33 962, nr. 90 – Amendement van het lid Dik-Faber – 16 juni


TK 33 962, nr. 89 – Amendement van het lid Smaling – 16 juni


TK 33 962, nr. 88 – Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber – 15 juni


TK 33 962, nr. 87 – Amendement van de leden Smaling en Dik-Faber – 15 juni


TK 33 962, nr. 86 – Amendement van het lid Dik-Faber – 15 juni


TK 33 962, nr. 84 – Amendement van het lid Van Tongeren – 11 juni


TK 33 962, nr. 83 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 11 juni


TK 33 962, nr. 82 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni


TK 33 962, nr. 81 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 11 juni


TK 33 962, nr. 80 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni


TK 33 962, nr. 79 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni


TK 33 962, nr. 78 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni


TK 33 962, nr. 77 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni


TK 33 962, nr. 76 – Amendement van het lid Smaling – 11 juni


TK 33 962, nr. 75 – Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber – 4 juni


TK 33 962, nr. 74 – Amendement van het lid Dik-Faber – 4 juni


TK 33 962, nr. 73 – Amendement van het lid Van Tongeren – 8 juni


TK 33 962, nr. 72 – Amendement van het lid Dik-Faber – 8 juni


TK 33 962, nr. 71 – Amendement van het lid Albert de Vries – 8 juni


TK 33 962, nr. 70 – Amendement van het lid Albert de Vries – 8 juni


TK 33 962, nr. 69 – Amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries – 8 juni


TK 33 962, nr. 68 – Amendement van het lid Veldman – 8 juni


TK 33 962, nr. 67 – Amendement van het lid Veldman – 8 juni


TK 33 962, nr. 66 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 8 juni


TK 33 962, nr. 65 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Velthoven – 5 juni


TK 33 962, nr. 64 – Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 5 juni


TK 33 962, nr. 63 – Amendement van het lid Ronnes – 5 juni


TK 33 962, nr. 62 – Amendement van het lid Albert de Vries – 5 juni


TK 33 962, nr. 60 – Amendement van het lid Smaling – 4 juni


TK 33 962, nr. 59 – Amendement van het lid Smaling – 4 juni


TK 33 962, nr. 58 – Amendement van het lid Bisschop – 4 juni


TK 33 962, nr. 57 – Amendement van het lid Dik-Faber – 3 juni


TK 33 962, nr. 56 – Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber – 3 juni


TK 33 962, nr. 55 – Amendement van het lid Dik-Faber – 3 juni


TK 33 962, nr. 54 – Amendement van het lid Albert de Vries – 3 juni


TK 33 962, nr. 53 – Amendement van het lid Van Tongeren – 2 juni


TK 33 962, nr. 52 – Amendement van het lid Van Tongeren – 2 juni


TK 33 962, nr. 51 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes – 2 juni


TK 33 962, nr. 50 – Amendement van het lid Smaling – 1 juni


TK 33 962, nr. 49 – Amendement van het lid Dik-Faber – 1 juni


TK 33 962, nr. 48 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni


TK 33 962, nr. 47 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni


TK 33 962, nr. 46 – Amendement van het lid Dik-Faber – 1 juni


TK 33 962, nr. 45 – Amendement van het lid Smaling – 1 juni


TK 33 962, nr. 44 – Amendement van het lid Dik-Faber – 1 juni


TK 33 962, nr. 43 – Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber – 1 juni


TK 33 962, nr. 42 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven – 1 juni


TK 33 962, nr. 41 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 1 juni


TK 33 962, nr. 40 – Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman – 1 juni


TK 33 962, nr. 39 – Amendement van het lid Albert de Vries – 1 juni


TK 33 962, nr. 38 – Amendement van het lid Albert de Vries – 1 juni


TK 33 962, nr. 37 – Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman – 1 juni


TK 33 962, nr. 36 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni


TK 33 962, nr. 35 – Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman – 1 juni


TK 33 962, nr. 34 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni


TK 33 962, nr. 33 – Amendement van de leden Pechtold en Van Veldhoven – 29 mei


TK 33 962, nr. 32 – Amendement van het lid Ronnes – 29 mei


TK 33 962, nr. 31 – Amendement van het lid Ronnes – 29 mei


TK 33 962, nr. 30 – Amendement van het Lid Albert de Vries – 29 mei


TK 33 962, nr. 28 – Amendement van het Lid Dik-Faber en Van Veldhoven – 29 mei


TK 33 962, nr. 27 – Amendement van het Lid Dik-Faber en Van Veldhoven – 29 mei


TK 33 962, nr. 26 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 29 mei


TK 33 962, nr. 25 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 21 mei


TK 33 962, nr. 22 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei


TK 33 962, nr. 21 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei


TK 33 962, nr. 20 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei


TK 33 962, nr. 19 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei


TK 33 962, nr. 18 – Amendement van Lid De Rouwe – 19 mei 2015


TK 33 962, nr. 17 – Amendement van Lid De Rouwe – 19 mei 2015


TK 33 962, nr. 10 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 17 december 2014


TK 33 962, nr. 9 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 december 2014

Moties Omgevingswet

Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 136 – Motie van het lid Ronnes – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 135 – Motie van de leden Beckerman en Van Gerven – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 134 – Motie van de leden Beckerman en Van Gerven – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 133 – Motie van de leden Beckerman en Van Gerven – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 132 – Motie van het lid Van Esch – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 131 – Motie van het lid Van Esch – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 130 – Motie van het lid Smeulders – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 129 – Motie van het lid Smeulders – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 127 – Motie van het lid Ronnes – 19 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 126 – Motie van het lid Smeulders – 19 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 125 – Motie van het lid Smeulders – 19 december 2019


Kamerstukken I 2016/17, 33118, nr. T – Motie van het lid Van Dijk c.s. – 6 juni 2017


Kamerstukken I 2016/17, 33118, nr. X – Motie van het lid Meijer c.s. – 31 mei 2017


Kamerstukken I 2016/17, 33118, nr. U – Motie van het lid Teunissen c.s. – 31 mei 2017


EK 33 962, nr. N – Motie van het lid Vos c.s. – 16 maart 2016


EK 33 962, nr. M – Motie van het lid Vos c.s. – 16 maart 2016


EK 33 962, nr. L – Motie van het lid Stienen c.s. – 16 maart 2016


EK 33 962, nr. K – Motie van het lid Meijer c.s – 16 maart 2016 – EK 33 962, nr. J


Motie van het lid Van Hattem c.s. – 15 maart 2016 – TK 29 383, nr. 263


Motie van de leden Ronnes en Veldman – 3 maart 2016


TK 29 383, nr. 259 – Motie van het lid Smaling – 3 maart 2016


TK 29 383, nr. 256 – Motie van het lid van Tongeren – 3 maart 2016


TK 33 962, nr. 178 – Motie van het lid Dik-Faber, ter vervaning van nr. 138 – 1 juli


TK 33 962, nr. 177 – Motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven, ter vervanging van nr. 144 – 1 juli


TK 33 962, nr. 176 – Motie van het lid Van Tongeren, ter vervanging van nr. 143 – 1 juli


TK 33 962, nr. 175 – Motie van de leden Veldhoven en Ronnes, ter vervanging van nr. 135 – 1 juli


TK 33 962, nr. 174 – Motie van de leden Ronnes en Veldman, ter vervanging van nr. 133 – 1 juli


– TK 33 962, nr. 173 – Motie van het lid Albert de Vries, ter vervanging van nr. 127 – 1 juli


TK 33 962, nr. 172 – Motie van de leden Veldman en Ronnes, ter vervanging nr. 119 – 1 juli


TK 33 962, nr. 171 – Motie van het lid Veldman, ter vervanging van nr. 170 – 1 juli


TK 33 962, nr. 170 – Motie van het lid Veldman, ter vervanging van nr. 115 – 1 juli


TK 33 962, nr. 147 – Motie van het lid Dik-Faber, ter vervanging van nr. 140 – 24 juni


TK 33 962, nr. 146 – Motie van de leden Bisschop en Veldman – 24 juni


TK 33 962, nr. 145 – Motie van het lid Bisschop – 24 juni


TK 33 962, nr. 144 – Motie van het lid Van Tongeren – 24 juni


TK 33 962, nr. 143 – Motie van de leden Van Tongeren en Albert de Vries – 24 juni


TK 33 962, nr. 142 – Motie van het lid Van Tongeren – 24 juni


TK 33 962, nr. 140 – Motie van het lid Dik-Faber – 25 juni


TK 33 962, nr. 139 – Motie van het lid Dik-Faber – 24 juni


TK 33 962, nr. 138 – Motie van het lid Dik-Faber – 24 juni


TK 33 962, nr. 137 – Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 24 juni


TK 33 962, nr. 136 – Motie van het lid Van Veldhoven – 24 juni


TK 33 962, nr. 135 – Motie van het lid Van Veldhoven – 24 juni


TK 33 962, nr. 134 – Motie van het lid Ronnes – 24 juni


TK 33 962, nr. 133 – Motie van het lid Ronnes – 24 juni


TK 33 962, nr. 132 – Motie van het lid Ronnes – 24 juni


TK 33 962, nr. 131 – Motie van het lid Smaling – 24 juni


TK 33 962, nr. 130 – Motie van het lid Smaling – 24 juni


TK 33 962, nr. 129 – Motie van het lid Smaling – 24 juni


TK 33 962, nr. 128 – Motie van het lid Smaling – 24 juni


TK 33 962, nr. 127 – Motie van het lid Albert de Vries – 24 juni


TK 33 962, nr. 126 – Motie van het lid Albert de Vries – 24 juni


TK 33 962, nr. 125 – Motie van het lid Dik-Faber – 24 juniTK 33 962, nr. 124 – Motie van het lid Albert de Vries – 24 juni


TK 33 962, nr. 123 – Motie van het lid Albert de Vries – 24 juni


TK 33 962, nr. 122 – Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 24 juni


TK 33 962, nr. 121 – Motie van het lid Albert de Vries – 24 juni


TK 33 962, nr. 120 – Motie van de leden Albert de Vries en Veldman – 24 juni


TK 33 962, nr. 119 – Motie van het lid Veldman – 24 juni


TK 33 962, nr. 117 – Motie van het lid Veldman – 24 juni


TK 33 962, nr. 115 – Motie van het lid Veldman – 24 juniTK 33 962, nr. 113 – Motie van het lid Veldman – 24 juni


TK 33 118, nr. 15 – Motie van het lid Albert de Vries – 24 juni 2014


TK 33 118, nr. 14 – Motie van het lid Smaling – 24 juni 2014

Invoeringswet en Invoeringsbesluit

Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. AF – Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK – 7 mei 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. AF – Bijlage; Nulmeting en schattingen omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen 2016-2019 – 7 mei 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage; Brief van de minister voor M&W over de huf-toetsen op de Omgevingswet door de ILT – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 8; Brief van het ILT van 19 december 2018 met de HUF-toets Invoeringsbesluit Omgevingswet (7 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 9; Brief van het ILT van 27 februari 2017 met de HUF-toets Invoeringswet Omgevingswet (1 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 10; Opmerkingentabel ILT – Invoeringswet Omgevingswet (3 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 11; Brief van het ILT van 30 januari 2020 met de HUF-toets Invoeringsregeling Omgevingswet (4 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BA – Brief van de minister voor M&W – 11 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. AZ – Brief van de minister voor M&W – 11 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. Z – Motie van het lid Nicolaï – 29 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. Y – Motie van het lid Nicolaï – 29 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. AA – Gewijzigde motie van het lid Nooren – 29 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. X – Motie van het lid Nooren – 29 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. W – Nota naar aanleiding van het verslag – 10 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986. nr. W – Bijlage; Decentrale ruimte in zicht : eindrapportage over een lastenluwe decentrale uitvoering van de Omgevingswet – 10 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986. nr. W – Bijlage; Decentrale ruimte in zicht: Bijlage A: Analyse decentrale ruimte amvb’s op regelniveau – 10 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. V – Verslag van de vaste commissie voor LNV – 20 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. U – Brief van de minister voor M&W met een reactie op het interview in NRC met de Nationale ombudsman over Omgevingswet – 18 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. S – Nadere memorie van antwoord – 2 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. R – Nader voorlopig verslag – 26 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. O – Verslag van een deskundigenbijeenkomst op 15 oktober 2019 over de Invoeringswet Omgevingswet – 14 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. M – Verslag van een schriftelijk overleg over de Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom – 8 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. L – Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over toezeggingen in het kader van de stelselwijziging van het omgevingsrecht – 29 oktober 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. AX – Brief van de minister van BZK over beleidsrijkheid van ontwerp-Invoeringsbesluit en ontwerp-Aanvullingsbesluiten Omgevingswet – 14 oktober 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. AX – Bijlage; Overzicht beleidsrijkheid ontwerp-Invoeringsbesluit en ontwerp-Aanvullingsbesluiten Omgevingswet – 14 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 33118, nr. 120 – Verslag van een schriftelijk overleg – 24 september 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. H – Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de verlenging van de voorhangtermijn ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet – 2 juli 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. G – Memorie van antwoord – 28 juni 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. F – Voorlopig verslag – 5 juni 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. E – Brief van de minister van BZK met reactie op het advies van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet op het Invoeringsbesluit Omgevingswet – 31 mei 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. E –Bijlage; Advies Adviescommissie op Invoeringsbesluit Omgevingswet (8 p.) – 31 mei 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. D – Aanbiedingsbrief ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet – 31 mei 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. D – Bijlage; Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet – 31 mei 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. D – Bijlage; Nota van toelichting: Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet – 31 mei 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. C – Verslag van een deskundigenbijeenkomst op 23 april 2019 over de Invoeringswet Omgevingswet – 29 mei 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. B – Verslag van een schriftelijk overleg over participatie in de Omgevingswet – 17 mei 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 60 – Gewijzigde motie van het lid Van Eijs – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 59 – Gewijzigde motie van het lid Bisschop – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 58 – Gewijzigde motie van de leden Smeulders en Van Gerven – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 57 – Gewijzigde motie van de leden Smeulders en Van Eijs – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 56 – Gewijzigd amendement van het lid Van Eijs – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 55 – Tweede brief waarderingen amendementen Invoeringswet – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 54 – Waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet – 7 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 54 – Bijlage; Waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet – 7 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 53 – Gewijzigd amendement van het lid Ronnes – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 52 – Nader gewijzigd amendement van de leden Ronnes en Smeulders – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 51 – Gewijzigd amendement van de leden Ronnes en Dik-Faber – 11 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 50 – Gewijzigd amendement van de leden Ronnes en Smeulders – 6 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 49 – Gewijzigd amendement van het lid Smeulders – 12 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 45 – Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven – 4 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 44 – Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven – 4 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 43 – Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Smeulders – 4 maart 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 42 – Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven – 28 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 39 – Gewijzigd amendement van het lid Ronnes – 28 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 37 – Gewijzigd amendement van de leden Smeulders en Van Gerven – 3 april 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 36 – Amendement van de leden Van Gerven en Smeulders – 21 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 33 – Motie van het lid Van Eijs – 20 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 32 – Motie van het lid Bisschop – 20 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 30 – Motie van het lid Kops – 20 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 29 – Motie van het lid Van Gerven – 20 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 28 – Motie van het lid Van Gerven – 20 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 27 – Motie van het lid Van Gerven – 20 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 26 – Motie van het lid Ronnes – 20 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 19 – Amendement van het lid Van Gerven – 21 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 14 – Amendement van het lid Smeulders – 21 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 11 – Amendement van het lid Van Eijs – 21 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 9 – Tweede nota van wijziging – 1 februari 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34986, nr. 8 – Nota van wijziging – 27 december 2018


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag – 18 december 2018


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 7 – Bijlage; Geconsolideerde versie Omgevingswet waarin wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en nota van wijziging zijn verwerkt – 17 december 2018


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 6 – Brief van de minister van BZK – 23 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 34986, nr. 5 – Verslag – 16 oktober 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 4 – Advies Raad van State – 5 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3 – Memorie van toelichting – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 2 – Voorstel van wet – 14 augustus 2018

Actuele Kamerstukken Aanvullingswet grondeigendom

Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. I – Bijlage; Brief van de minister voor M&W – 12 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. I – Brief van de minister voor M&W – 12 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. H – Eindverslag – 11 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. G – Nadere memorie van antwoord – 7 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35133, nr. 39 – Brief regering – 4 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. F – Nader voorlopig verslag – 27 januari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35133, nr. 38 – Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet – 19 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. E – Memorie van antwoord – 13 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. D – Voorlopig verslag – 3 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. M – Verslag van een schriftelijk overleg over de Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom – 8 november 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. AX – Brief van de minister van BZK over beleidsrijkheid van ontwerp-Invoeringsbesluit en ontwerp-Aanvullingsbesluiten Omgevingswet – 14 oktober 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. AX – Bijlage; Overzicht beleidsrijkheid ontwerp-Invoeringsbesluit en ontwerp-Aanvullingsbesluiten Omgevingswet – 14 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. C –Aanbiedingsbrief ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet – 25 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. C – Bijlage; Concept Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (111 p.) – 25 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35133, nr. C – Bijlage; Advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet (2 p.) – 25 oktober 2019


Kamerstukken I&II 2018/19, 35133, nr. B;37 – Brief regering; Voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet – 25 oktober 2019


Kamerstukken II 2019/20, 35133, nr. 37 – Bijlage bij Kamerstuk; Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet – 25 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 36 – Waardering amendementen Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet – 30 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. A – Gewijzigd voorstel van wet – 24 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 35 – Amendement van het lid Van Eijs – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 34 – Gewijzigd amendement van het lid Ronnes – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 33 – Brief regering – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 32 – Gewijzigd amendement van het lid Bisschop – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 31 – Gewijzigd amendement van het lid Regterschot – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 30 – Bijlage bij brief regering – 14 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 30 – Brief regering – 14 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 29 – Amendement van het lid Ronnes – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 28 – Amendement van het lid Van Eijs – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 27 – Amendement van het lid Bisschop – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 26 – Amendement van het lid Van Gerven – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 25 – Amendement van het lid Van Gerven – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 24 – Amendement van het lid Smeulders – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 23 – Amendement van het lid Ronnes – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 22 – Amendement van het lid Smeulders – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 21 – Gewijzigd amendement van het lid Smeulders – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 20 – Gewijzigd amendement van het lid Regterschot – 17 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 19 – Brief regering – 9 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 18 – Amendement van het lid Smeulders – 9 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 17 – Gewijzigd amendement van het lid Smeulders – 9 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 16 – Gewijzigd amendement van het lid Smeulders – 9 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 15 – Amendement van het lid Regterschot – 8 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 14 – Derde nota van wijziging – 6 september 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 13 – Amendement van het lid Smeulders – 21 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 12 – Amendement van het lid Smeulders – 24 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 11 – Amendement van het lid Smeulders – 24 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 10 – Amendement van het lid Smeulders – 24 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 9 – Amendement van het lid Smeulders – 24 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 8 – Tweede nota van wijziging – 22 mei 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag – 22 mei 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 6 – Verslag (initiatief)wetsvoorstel – 11 april 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 5 – Nota van wijziging – 3 april 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 2 – Voorstel van Wet – 4 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 3 – Memorie van Toelichting – 4 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35133, nr. 4 – Advies Raad van State – 4 februari 2019


Kamerstukken II 2016/17, 33118, nr. 84 – Brief Regering – 23 januari 2017

Actuele Kamerstukken Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. J – Nota naar aanleiding van het verslag – 10 april 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. I – Verslag – 25 maart 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 60 – Motie van de leden Weverling en Von Martels – 13 maart 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 59 – Motie van het lid Wassenberg – 13 maart 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 58 – Motie van de leden Stoffer en Bisschop – 13 maart 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 57 – Motie van het lid Von Martels – 13 maart 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 56 – Motie van het lid Bromet – 13 maart 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 55 – Motie van het lid Bromet – 13 maart 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 54 – Motie van de leden Laçin en Van Gerven – 13 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. H – Nadere memorie van antwoord – 9 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. G – Nader voorlopig verslag – 28 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. F – Memorie van antwoord – 20 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34985, nr. 53 – Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 31 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. E – Voorlopig verslag – 25 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. M – Verslag van een schriftelijk overleg over de Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom – 8 november 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. AX – Brief van de minister van BZK over beleidsrijkheid van ontwerp-Invoeringsbesluit en ontwerp-Aanvullingsbesluiten Omgevingswet – 14 oktober 2019


Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. AX – Bijlage; Overzicht beleidsrijkheid ontwerp-Invoeringsbesluit en ontwerp-Aanvullingsbesluiten Omgevingswet – 14 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. D – Bijlage; Advies Integrale adviescommissie Omgevingswet over ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (5 p.) – 7 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. D – Aanbiedingsbrief Advies Integrale adviescommissie Omgevingswet over ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 7 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. C – Aanbiedingsbrief adviezen van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet over enkele wetgevingsproducten van de Omgevingswet – 4 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. C – Bijlage; Reactie op het advies van de Adviescommissie Omgevingswet over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (5 p.) – 4 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 51 – Brief regering; Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 11 september 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 51 – Bijlage; Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 11 september 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 51 – Bijlage; Nota van Toelichting ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 11 september 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34985, nr. B – Aanbiedingsbrief ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 6 september 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34985, nr. B – Bijlage; Nota van Toelichting bij het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 6 september 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34985, nr. B – Bijlage; Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – 6 september 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34985, nr. B – Bijlage; Advies Aanvullingswet natuur van de Adviescommissie Omgevingswet (6 p.) – 4 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 50 – Gewijzigde motie van het lid Van Gerven – 8 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 49 – Gewijzigd amendement van het lid Bromet – 9 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 48 – Amendement van de leden Van Gerven en Van Kooten-Arissen – 3 juli 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34985, nr. A – Gewijzigd voorstel van wet – 4 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 47 – Amendement van de leden Van Gerven en Van Kooten-Arissen – 3 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 46 – Gewijzigd amendement van het lid Bisschop – 3 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 45 – Motie van het lid Weverling – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 44 – Motie van het lid Gerven – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 43 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 42 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 41 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 40 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 39 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 38 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 37 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 36 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 35 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 34 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 33 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 32 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 31 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 30 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 29 – Motie van het lid Van Kooten-Arissen – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 28 – Motie van het lid Von Martels – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 27 – Motie van het lid Von Martels – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 26 – Motie van het lid Von Martels – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 25 – Motie van de leden Von Martels en De Groot – 27 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 24 – Amendement van het lid Bisschop – 2 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 23 – Gewijzigd amendement van de leden De Groot en Dik-Faber – 2 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 22 – Amendement van de leden Madlener en Kops – 10 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 21 – Amendement van het lid Van Gerven – 1 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 20 – Amendement van het lid Van Gerven – 1 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 19 – Amendement van het lid Bisschop – 2 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 18 – Amendement van het lid Van Kooten-Arissen – 10 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 17 – Amendement van het lid Van Kooten-Arissen – 10 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 16 – Amendement van de leden De Groot en Dik-Faber – 02 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 15 – Nota naar aanleiding van het nader verslag – 25 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 14 – Amendement van het lid Bromet – 26 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 12 – Nader verslag (initiatief)wetsvoorstel – 6 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 11 – Derde nota van wijziging – 5 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 10 – Brief regering – 13 mei 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 9 – Tweede nota van wijziging – 2 mei 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 8 – Brief regering – 5 februari 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 6 – Nota naar aanleiding van het verslag – 19 december 2018


Kamerstukken II 2018/19, 34985, nr. 5 – Verslag (initiatief)wetsvoorstel – 16 oktober 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34985, nr. 4 – Advies Raad van State – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34985, nr. 3 – Memorie van toelichting – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34985, nr. 3 – Bijlage; Transponeringstabellen – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34985, nr. 3 – Bijlage; Omzetting Wet natuurbescherming naar stelsel Omgevingswet – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34985, nr. 3 – Bijlage; Reactie zienswijzen – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34985, nr. 2 – Voorstel van Wet – 4 juli 2018


Kamerstukken II 2018/19, 34985 – Kamerbrief over tweede nota van wijziging Aanvullingswetvoorstel natuur Omgevingswet – 30 april 2019


Staatscourant 2018, nr. 40881 – Advies Raad van State (nader rapport) – 27 juli 2018

Actuele Kamerstukken Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage; Brief van de minister voor M&W over de huf-toetsen op de Omgevingswet door de ILT – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 3; Brief van het ILT van 26 september 2016 met de HUF-toets AMvB’s Omgevingswet (13 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 4; Opmerkingen bij de HUF-toets Aanvullingsbesluit bodem september 2018 (5 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 5; Brief van het ILT van 28 september 2018 met de HUF-toets Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (2 p.) – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 12; Brief van het ILT met de HUF-toets Aanvullingswetten bodem en geluid Omgevingswet (3 p.)


Kamerstukken I 2019/20, 34864, nr. J – Eindverslag – 4 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34864, nr. I – Nadere memorie van antwoord – 27 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 34864, nr. H – Nader voorlopig verslag – 20 januari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 34864, nr. 27 – Motie van het lid Smeulders – 13 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 34864, nr. 26 – Motie van de leden Smeulders en Kröger – 13 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 34864, nr. 25 – Motie van het lid Ronnes – 13 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 34864, nr. 24 – Motie van de leden Van Gerven en Laçin – 13 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 34864, nr. 23 – Motie van het lid Van Gerven – 13 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 34864, nr. 22 – Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet – 26 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34864, nr. G – Memorie van antwoord – 22 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34864, nr. F – Voorlopig verslag – 13 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. M – Verslag van een schriftelijk overleg over de Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom – 8 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. C – Aanbiedingsbrief adviezen van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet over enkele wetgevingsproducten van de Omgevingswet – 4 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. C – Bijlage; Advies bij de aanvullingswetten bodem en geluid (9 p.) – 4 oktober 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34864, nr. D – Aanbiedingsbrief Advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet over het ontwerpbesluit bodem Omgevingswet – 10 september 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34864, nr. D – Bijlage; Advies Aanvullingsbesluit Bodem (Advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet, 19 december 2018, 10 p.) – 10 september 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34864, nr. 20 – Brief regering Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet – 4 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34864, nr. 20 – Bijlage; Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet – 4 juli 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34864, nr. C – Aanbiedingsbrief Voorhang Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet – 2 juli 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34864, nr. C – Bijlage; Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (incl. nota van toelichting (368 p.) – 2 juli 2019


Kamerstukken I 2018/19, 34864, nr. A – Gewijzigd voorstel van wet – 5 april 2019


Kamerstukken II 2018/19, 34864, nr. 7 – Nota van Wijziging – 7 november 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34864, nr. 2 – Voorstel van Wet – 23 januari 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34864, nr. 3 – Memorie van Toelichting – 23 januari 2018


Kamerstukken II 2017/18, 34864, nr. 4 – Advies Raad van State – 23 januari 2018

Actuele Kamerstukken Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. J – Brief van de staatssecretaris van I&W – 11 mei 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage; Brief van de minister voor M&W over de huf-toetsen op de Omgevingswet door de ILT – 4 maart 2020


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 1; Brief van het ILT van 23 mei 2019 met de HUF-toets ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (4 p.)


Kamerstukken I 2019/20, 33118, nr. BB – Bijlage 12; Brief van het ILT met de HUF-toets Aanvullingswetten bodem en geluid Omgevingswet (3 p.)


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. I – Gewijzigde motie van het lid Rietkerk – 19 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 19 – Motie van de leden Beckerman en Van Gerven – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 18 – Motie van de leden Beckerman en Van Gerven – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 17 – Motie van de leden Beckerman en Van Gerven – 5 februari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 16 – Motie van de leden Kröger en Smeulders – 5 februari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. G – Nota naar aanleiding van het verslag – 27 januari 2020


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. F – Verslag – 20 januari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 15 – Verslag van een schriftelijk overleg – 16 januari 2020


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 14 – Brief regering; RIVM-adviezen en rapport beschermingsniveau – 3 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 14 – Bijlage; brief RIVM d.d. 2 september 2019 – 3 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 14 – Bijlage; brief RIVM d.d. 24 augustus 2018 – 3 december 2019


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 14 – Bijlage; rapport dBvision d.d. 19 juni 2018 – 3 december 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. E – Memorie van antwoord – 18 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. D – Voorlopig verslag – 11 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 34986, nr. M – Verslag van een schriftelijk overleg over de Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom – 8 november 2019


Kamerstukken I/II 2019/20, 35054, nr. C/13 – Brief regering ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet – 1 november 2019


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 13 – Nota van toelichting Aanvullingsbesluit geluid – 1 november 2019


Kamerstukken II 2019/20, 35054, nr. 13 – Nota van toelichting artikelsgewijs – 1 november 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. B – Brief ter aanbieding ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet – 16 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. B – Bijlage; Advies bij het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet – 25 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. B – Bijlage; ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet – 16 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. B – Bijlage; Artikelsgewijze toelichting ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet – 16 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. B – Bijlage; Nota van toelichting ontwerp-Aanvullingsbesluit Omgevingswet – 16 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. C – Brief van de minister ter aanbieding adviezen van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet over enkele wetgevingsproducten – 4 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. C – Bijlage; Advies bij de aanvullingswetten boden en geluid (9 p.) – 4 oktober 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. C – Bijlage; Reactie op het advies over het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet (2 p.) – 4 oktober 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 12 – Motie van het lid Von Martels – 28 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 11 – Motie van het lid Van Gerven – 28 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 10 – Motie van het lid Smeulders – 28 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 9 – Bijlage bij Kamerstuk; Oud-nieuw Aanvullingsspoor geluid – 28 juni 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 9 – Brief regering – 11 juli 2019


Kamerstukken I 2019/20, 35054, nr. A – Gewijzigd voorstel van wet – 26 september 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 8 – Tweede nota van Wijziging – 1 juli 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 7 – Nota van wijziging – 30 april 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 6 – Nota naar aanleiding van het verslag – 24 april 2019


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 5 – Nader verslag (initiatief)wetsvoorstel – 6 december 2018


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 4 – Advies Raad van State – 9 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 3 – Memorie van Toelichting – 9 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 2 – Voorstel van Wet – 9 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 2 – Voorstel van Wet – 9 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 3 – Memorie van Toelichting – 9 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 35054, nr. 4 – Advies Raad van State – 9 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 33118, nr. 113 – Brief regering – 1 oktober 2018


Kamerstukken II 2018/19, 33118, nr. 113 – Brief regering – 1 oktober 2018

Een overzicht van alle relevante publicaties op het gebied van de Omgevingswet vindt u op Omgevingswet portaal (Rijksoverheid).

 

 

 

Share This