Archief van: januari 2015


Programma’s in de Omgevingswet

koeien-in-weilandDe Omgevingswet biedt gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de mogelijkheid om programma’s vast te stellen. Met een programma worden de doelen die in een omgevingsvisie zijn vastgesteld geconcretiseerd. Een programma bevat voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud daarvan. Daarnaast bevat het de maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. Een programma bindt – op enkele uitzonderingen na – alleen het vaststellend bestuursorgaan. (meer…)

Nieuwe stedelijke ontwikkeling, the story continues

ladder9Al eerder verscheen op dit blog een bericht over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dat is van belang om te bepalen of de ladder voor duurzame verstedelijking al dan niet van toepassing is. Met dit bericht wordt een update gegeven van de ontwikkelingen in de jurisprudentie en wordt tevens ingegaan op de vraag wanneer nu sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. (meer…)

Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

rapport RIVMDe inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans voorzien in 2018. Met de Omgevingswet wordt de besluitvorming over projecten in de leefomgeving vereenvoudigd en versneld.

De afgelopen decennia is in de wet- en regelgeving een waar woud aan normen als beleidsinstrument geformuleerd. Deze normen sturen het handelen bij overheden bij het maken van beleid, het verlenen van vergunningen en het nemen van maatregelen. Het wetgevingsproces rond de Omgevingswet vormt een mooi moment om deze normen eens nader tegen het licht te houden. (meer…)

Instructieregels en instructies: een vinger in de pap houden

stadsontwikkelingHet wetsvoorstel Omgevingswet gaat uit van de opvatting dat de zorg voor de fysieke leefomgeving in de eerste plaats bij de gemeenten ligt en, waar het gaat om het waterbeheer, bij de waterschappen. De provincies en het Rijk kunnen in bepaalde gevallen wel voorwaarden stellen aan de taak- of bevoegdheidsuitoefening van decentrale overheden. De provincies en het Rijk hebben de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels en kunnen een instructie geven via een instructiebesluit. (meer…)

Een ideaal in waarden

grassDe Omgevingswet introduceert een nieuw begrip: omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn maatstaven voor de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan. Hierbij gaat het om meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve termen. Met de Omgevingswet wordt het voor het Rijk, provincies en gemeenten mogelijk om omgevingswaarden in respectievelijk een AMvB, de omgevingsverordening of het omgevingsplan vast te stellen. (meer…)