Archief van: oktober 2014


Hinder fietspad leidt tot waardevermindering van het overblijvende na onteigening

fietspadDe rechtbank Noord-Holland heeft in zijn vonnis van 9 juli 2014 bepaald dat hinder als gevolg van de aanleg van een fietspad op een onteigend stuk grond mee moet worden genomen in de schadeloosstelling. Ter discussie stond of er sprake was van waardevermindering van het overblijvende door hinder ten gevolge van gebruik van het aan te leggen fietspad op het onteigende, hinder door gebruik van een aan te leggen viaduct en hinder als gevolg van omlegging van de A9. (meer…)

Richtlijn maritieme ruimtelijke planning

booreilandVoor een goede ruimtelijke ordening op zee moet voortaan voldaan worden aan Europese minimumeisen voor maritieme ruimtelijke ordeningsplannen en kustbeheerstrategieën. Door deze minumumeisen wordt een gecoördineerde of geïntegreerde aanpak en effectieve grensoverschrijdende samenwerking voor ruimtelijke ordening op zee bewerkstelligd. De grensoverschrijdende effecten van de plannen en strategieën in het betreffende zeegebied en gerelateerde kustzones kunnen dan beter worden geïdentificeerd. Deze minimumeisen volgen uit de nieuwe Europese Richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning. Afgelopen maand zijn de laatste stappen in de procedure voltooid. Het is nu aan de Nederlandse wetgever om de Richtlijn te implementeren in nationale regelgeving. (meer…)

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

windmolen op zeeOp 9 oktober 2014 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) bekend gemaakt. De RSV WoZ wijst twee gebieden aan – ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ – waar grootschalige offshore windenergie in de Noordzee mogelijk is. Het Kabinet heeft deze twee gebieden aangewezen omwille van een ruimtelijke spreiding van windenergie over de Noordzee waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het windfront. (meer…)

Wijziging Besluit omgevingsrecht per 1 november a.s.

meetlintOp 1 november a.s. treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking. Het besluit is gericht op het wegnemen van een aantal knelpunten binnen het omgevingsrecht. Twee wijzigingen springen in het oog. Het betreft het verruimen van de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen in het achtererfgebied en de wijzigingen met betrekking tot het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. (meer…)