Archief van: april 2016


Nadere aanscherping invulling begrip één stedelijke ontwikkeling

mfXlBhsOpnieuw heeft de Afdeling zich uitgelaten over de vraag wanneer een ontwikkeling kan worden aangemerkt als een ‘stedelijke ontwikkeling’ waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is. Hoewel de Afdeling vorig jaar nog oordeelde dat de ontwikkeling van 14 woningen wel degelijk een ‘stedelijke ontwikkeling’ in de zin van artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro vormde, oordeelt de Afdeling op 22 juli jl. dat dit zelfde aantal woningen niet een stedelijke ontwikkeling vormt. Dit, omdat de woningen niet zouden zijn aan te merken als één stedelijke ontwikkeling. (meer…)

Nieuwe stedelijke ontwikkeling, the story continues

ladder9Al eerder verscheen op dit blog een bericht over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dat is van belang om te bepalen of de ladder voor duurzame verstedelijking al dan niet van toepassing is. Met dit bericht wordt een update gegeven van de ontwikkelingen in de jurisprudentie en wordt tevens ingegaan op de vraag wanneer nu sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. (meer…)

De ladder voor duurzame verstedelijking: nieuwe stedelijke ontwikkeling?

ladder5Het is van belang om bij de vaststelling van bestemmingsplannen e.d. de ladder voor duurzame verstedelijking juist toe te passen. Maar voordat daaraan wordt toegekomen, moet worden bezien of de ladder wel van toepassing is.

Dat hangt af van de vraag of wordt voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De uitleg van dit begrip roept vaak nog de nodige vragen op. Hoe moet nu worden bepaald of een ontwikkeling ook daadwerkelijk een nieuwe stedelijke ontwikkeling is in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro? Op 5 november jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat ten onrechte in de plantoelichting niet was ingegaan op de ladder voor duurzame verstedelijking omdat de betreffende ontwikkeling waar het besluit in voorzag wel degelijk als nieuwe stedelijke ontwikkeling had moeten worden aangemerkt. (meer…)