Archief van: juli 2017


Het Omgevingsbesluit: what’s new?

Het Omgevingsbesluit: what’s new?

Er is weer een belangrijke stap gezet richting het inwerking treden van de Omgevingswet (volgens planning in 2019). De ministerraad heeft ingestemd met de vier ontwerp AMvB’s behorende bij de Omgevingswet. Op 30 juni 2017 zijn de vier AMvB’s, de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden.

Eén van die vier AMvB’s betreft het Omgevingsbesluit (Ob). Het Omgevingsbesluit bevat geen inhoudelijke regels, maar voorziet – kort gezegd – in procedurele bepalingen. Welke procedure moet worden doorlopen? Wie is het bevoegd gezag? Hoe worden andere bestuursorganen in een procedure betrokken? Dat zijn slechts enkele vragen die het Omgevingsbesluit beantwoordt. Het Omgevingsbesluit geeft daarnaast invulling aan de milieueffectrapportage, het kostenverhaal en de financiële zekerheidsstelling.

In dit blogbericht bespreken wij een aantal in het oog springende wijzigingen in de nieuwe conceptversie van het Omgevingsbesluit die recentelijk aan de Raad van State is voorgelegd (link). (meer…)

Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet

o2jSwfgVandaag is het verslag gepubliceerd van de deskundigenbijeenkomst van 12 oktober jl. over het wetsvoorstel Omgevingswet. De bijeenkomst werd georganiseerd door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer. Aanwezig waren tien Eerste Kamer leden en twaalf deskundigen afkomstig van openbare bestuurslagen, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de praktijk. (meer…)

De contouren van de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

mh986q4De uitvoeringsregelgeving van het Rijk op het gebied van het omgevingsecht bestaat momenteel uit een stelsel van ongeveer 120 verschillende AMvB’s en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Het doel van de Omgevingswet is het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Om dit doel te bereiken is de inrichting van een nieuw stelsel van uitvoeringsregelgeving van groot belang.

(meer…)