Alle berichten van: Narda Kooij


Het onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State omtrent de Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 2 april jl. is het rapport inzake het Onderzoek Omgevingswet, getiteld «Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State», aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is verricht door de Rijksuniversiteit Groningen. (meer…)

Grondexploitatie in de Omgevingswet: een stap vooruit

hijskraan2Bij de ontwikkeling van bouwlocaties speelt grondexploitatie een belangrijke rol. Het gaat hierbij om het bouwrijp maken van de locatie, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. In de Omgevingswet zijn regels opgenomen omtrent grondexploitatie. Deze regels zijn grotendeels overgenomen uit de Wro. Het wetsvoorstel bevat echter ook een aantal inhoudelijke veranderingen die moeten zorgen voor een verbetering ten opzichte van de huidige regelgeving. In dit blogbericht sta ik stil bij deze veranderingen. (meer…)

Een zorgplicht voor een ieder

Green watering can pouring waterIn de fysieke leefomgeving vinden veel activiteiten en projecten plaats. De initiatiefnemers hiervan –burgers, bedrijven of overheden – hebben hierbij de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving als geheel te waarborgen. Deze verantwoordelijkheid komt in de Omgevingswet tot uitdrukking in de vorm van een algemene zorgplicht. Daarnaast kent de Omgevingswet voor een aantal onderwerpen een specifieke zorgplicht. (meer…)

De contouren van de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

mh986q4De uitvoeringsregelgeving van het Rijk op het gebied van het omgevingsecht bestaat momenteel uit een stelsel van ongeveer 120 verschillende AMvB’s en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Het doel van de Omgevingswet is het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Om dit doel te bereiken is de inrichting van een nieuw stelsel van uitvoeringsregelgeving van groot belang.

(meer…)