Alle berichten van: Max Verbaken


AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit activiteiten leefomgeving

Boeken-633x640Op 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt. In dit blogbericht wordt inhoudelijk ingegaan op het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: het Bal). Dit besluit bevat de rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving. (meer…)

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit bouwwerken leefomgeving

BoekenOp 1 juli jl. zijn de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu openbaar gemaakt. In dit blogbericht wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) op hoofdlijnen beschreven. Dit besluit maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor het omgevingsrecht, dat bestaat uit de Omgevingswet en de vier daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (hierna: AMvB’s). Samen bieden ze het juridische kader voor maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. (meer…)

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit kwaliteit leefomgeving

BoekenOp 1 juli jl. zijn de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit blogbericht wordt het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) op hoofdlijnen beschreven. Dit blog biedt inzicht in de vraag voor wie en wanneer het besluit van belang is en welke voorheen geldende besluiten het vervangt.

(meer…)

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Omgevingsbesluit

BoekenOp 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt. De openbare internetconsultatie hiervan zal doorlopen tot 16 september 2016, tevens zijn de ontwerpbesluiten aan het parlement voorgelegd. Dit blogbericht gaat over het Omgevingsbesluit, waarin drie thema’s zijn aan te wijzen: de toedeling van bevoegdheden bij de omgevingsvergunning, procedures en overige onderwerpen. Allereerst wordt uiteengezet voor wie en wanneer het Omgevingsbesluit van belang is. (meer…)

De Reparatiewet BZK nader ontleed: parkeernorm als basis voor toetsing omgevingsvergunning

parkingOpnieuw heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gedaan die bijdraagt aan een beter begrip van de reikwijdte van de Reparatiewet BZK. In deze uitspraak stelt de Afdeling niet alleen vast dat een bestemmingsplan ten onrechte geen parkeernorm bevat. Nieuw element in de uitspraak is echter dat ook duiding wordt gegeven aan de gevolgen die dat heeft.

(meer…)