Archief van: april 2017


Begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling onder de loep

Begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling onder de loep

Dat het niet altijd eenvoudig is om vast te stellen of een stedelijke ontwikkeling een nieuwe stedelijke ontwikkeling is die aan de Ladder voor duurzame verstedelijking moet worden getoetst, blijkt uit de vele uitspraken die al over dit begrip zijn gewezen. Op dit blog is inmiddels ook al een flink aantal blogberichten gewijd aan ‘de nieuwe stedelijke ontwikkeling’. De Afdeling heeft op 26 april jl. opnieuw een interessante uitspraak gedaan over het begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling. (meer…)

Het toepassingsbereik van de Ladder: een moskee is een stedelijke ontwikkeling!

In een uitspraak van 15 februari jl. verduidelijkt de Afdeling het toepassingsbereik van de Ladder. Deze uitspraak is gewezen in een hoger beroepsprocedure over het realiseren van een moskee. Het college van B&W van de gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een moskee met 920 gebedsplaatsen en bijbehorende ruimten ter vervanging van de tijdelijke locatie van de moskee. Omwonenden van de locatie zijn opgekomen tegen deze omgevingsvergunning. (meer…)

De harde plancapaciteit & de Ladder voor duurzame verstedelijking

mfXlBhsDe toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking stelt de nodige eisen aan een ruimtelijk besluit. Bij de eerste trede, de vraag of er een actuele regionale behoefte bestaat aan de voorziene ontwikkeling, moet niet alleen worden gekeken naar de omvang van de vraag, maar is ook van belang dat het aanbod op juiste wijze wordt vastgesteld. Daarbij is het onvoldoende om alleen het feitelijke aanbod te betrekken. Ook het aanbod dat nog niet is gerealiseerd, maar wel is opgenomen in een vastgesteld ruimtelijk besluit moet worden meegenomen bij het bepalen van het aanbod: de harde plancapaciteit. De Afdeling heeft dit in een uitspraak van 13 januari jl. weer eens bevestigd. (meer…)

Een eerste stap op de ladder voor duurzame verstedelijking: actuele regionale behoefte?

ladder5De ladder voor duurzame verstedelijking, vastgelegd in artikel 3.1.6, tweede lid van het Bro, kan een struikblok vormen bij het vaststellen van ruimtelijke plannen. Voordat aan de eerste trede wordt toegekomen, moet worden bepaald of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Als dat aan de orde is, dan moet een eerste stap op de ladder worden gezet. Bij de eerste trede gaat het om de beoordeling of er een concrete, actuele regionale behoefte bestaat aan de voorgenomen ontwikkeling. Hoe wordt dit bepaald? (meer…)