Archief van: maart 2016


Handhaving in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM

nprPVY0Op 23 maart jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak gedaan over de vraag of de oplegging van een last onder dwangsom tot het staken een gestaakt houden van de recreatieve verhuur van een woning, een schending oplevert van het eigendomsrecht ex artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. De Afdeling oordeelt dat daarvan in dit geval geen sprake is. Daarnaast maakt de Afdeling duidelijk dat het reguleren van gebruik van een woning in een beheersverordening niet in strijd is met artikel 18 EVRM.

(meer…)