Archief van: februari 2015


Onteigening: de Hoge Raad oordeelt over artikel 62 lid 2 onteigeningswet

dunesIn deze zaak had het Waterschap Scheldestromen de vervroegde onteigening gevorderd van een aantal percelen toebehorend aan de eisers tot cassatie, zulks ter realisering van het kustversterkingsplan “Nolle-Westduin” in Vlissingen, een plan als bedoeld in art. 7 van de inmiddels ingetrokken Wet op de waterkering. Deze percelen waren ter onteigening aangewezen op grond van artikel 62 onteigeningswet (Ow). In de onteigeningsprocedure betoogden de eigenaren dat het Koninklijk Besluit tot onteigening in strijd met het recht tot stand was gekomen. (meer…)