Archief van: januari 2012


Inwerkingtreding Wet modernisering monumentenzorg

Op 1 januari 2012 treedt de Wet modernisering monumentenzorg in werking (Stb. 2011/330 en Stb. 2011/339). Deze wetswijziging voorziet in een verruiming van het vergunningvrij bouwen in, aan of op of monumenten/stads- en dorpsgezichten. De wetswijziging leidt tot een ingrijpende wijziging van de Wabo en het Bor.