Archief van: oktober 2018


Gefaseerde aanvraag bij onlosmakelijke activiteiten. Een gebrek in de eerste fase heeft niet automatisch gevolgen voor de tweede fase!

Gefaseerde aanvraag bij onlosmakelijke activiteiten. Een gebrek in de eerste fase heeft niet automatisch gevolgen voor de tweede fase!

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt voor ‘onlosmakelijke activiteiten’ de mogelijkheid om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen en te verlenen. Zo is bijvoorbeeld bij bouwen dat niet voldoet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan sprake van onlosmakelijke samenhang tussen de activiteiten ‘bouwen’ en ‘strijdig gebruik’. In dat geval kan de afwijking van het bestemmingsplan als eerste fase worden aangevraagd, en het bouwen als tweede fase. Voor elke fase neemt het bevoegd gezag een op zichzelf staand besluit. Pas wanneer op beide besluiten positief is beslist, ontstaat er één omgevingsvergunning en kan met de activiteiten worden gestart. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 oktober 2018 wordt duidelijk dat een gebrek in een aanvraag in de eerste fase niet automatisch gevolgen heeft voor de aanvraag in de tweede fase. (meer…)

Onderzoek naar actualiteit m.e.r.-beoordelingsbesluit

oiXdGPkOp 17 februari jl. heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de huidige aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitbreiden van een varkenshouderij te zeer afwijkt van het initiatiefplan van enkele jaren geleden. Het college had om die reden moeten onderzoeken of de ontwikkelingen in de directe omgeving van de inrichting een nieuwe m.e.r.-beoordeling nodig maken. Nu het college dat heeft nagelaten dient een nieuw besluit genomen te worden. De rechtbank lijkt met deze uitspraak aan te sluiten bij de jurisprudentie van de Afdeling ten aanzien van de actualiteitsvereisten bij een al gerealiseerde MER. Dit komt het systeem en de doelstellingen van de m.e.r.-procedure ten goede.

(meer…)