Archief van: november 2015


Op naar de Ladder 2.0!

ladderOp 23 november jl. heeft de Minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro). Knelpunten in de praktijk vragen om een oplossing terwijl tegelijkertijd de doeltreffendheid van de Ladder wel behouden moet worden. Vooruitlopend op de integratie van de Ladder in de uitvoeringsregels van de Omgevingswet, zal de Ladder al vereenvoudigd worden. De Minister staat in de brief aan de Kamer stil bij de achtergrond van de Ladder, de gesignaleerde knelpunten bij toepassing in de praktijk en er wordt een voorschot gegeven op de aanstaande wijziging.

(meer…)

Concurrenten ontkomen aan toepassing relativiteitsvereiste bij beroep op de Ladder

mfXlBhsMet de uitspraak van de Afdeling van 20 mei jl. wordt concurrenten het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) tegengeworpen als zij vanuit een concurrentiebelang een beroep doen op de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro). In deze uitspraak heeft de Afdeling twee ‘escapes’ geformuleerd. Een concurrent wordt ten eerste niet het relativiteitsvereiste tegengeworpen als het bedrijfsgebouw van de concurrent dermate bijzondere bouwkundige of locatie-specifieke eigenschappen heeft dat andersoortig gebruik niet of onder zeer bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort. Ten tweede kan sprake zijn van relevante leegstand bij leegstand ten gevolge van de voorziene ontwikkeling in de omgeving van het bij de concurrent in gebruik zijnde bedrijfspand. Recent heeft de Afdeling twee uitspraken gedaan over deze laatste uitzondering op toepassing van het relativiteitsvereiste bij concurrenten die een beroep doen op de Ladder. (meer…)