Wetsvoorstel tot aanvulling Overgangsrecht Wabo

Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten, waaronder de Invoeringswet Wabo. Het wetsvoorstel voorziet ten aanzien van de Wabo in een oplossing voor een hiaat in het overgangsrecht ten aanzien van de zogenoemde separate planologische afwijkingsbesluiten. De Wabo voorziet namelijk niet in overgangsrecht voor ontheffingen en projectbesluiten onder de Wro en vrijstellingen in de zin van de WRO (oud) waarvoor tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo nog geen bouwaanvraag was ingediend. Lees meer…

Categorieën