Archief van: mei 2018


Het Omgevingsbesluit: what’s new?

Het Omgevingsbesluit: what’s new?

Er is weer een belangrijke stap gezet richting het inwerking treden van de Omgevingswet (volgens planning in 2019). De ministerraad heeft ingestemd met de vier ontwerp AMvB’s behorende bij de Omgevingswet. Op 30 juni 2017 zijn de vier AMvB’s, de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden.

Eén van die vier AMvB’s betreft het Omgevingsbesluit (Ob). Het Omgevingsbesluit bevat geen inhoudelijke regels, maar voorziet – kort gezegd – in procedurele bepalingen. Welke procedure moet worden doorlopen? Wie is het bevoegd gezag? Hoe worden andere bestuursorganen in een procedure betrokken? Dat zijn slechts enkele vragen die het Omgevingsbesluit beantwoordt. Het Omgevingsbesluit geeft daarnaast invulling aan de milieueffectrapportage, het kostenverhaal en de financiële zekerheidsstelling.

In dit blogbericht bespreken wij een aantal in het oog springende wijzigingen in de nieuwe conceptversie van het Omgevingsbesluit die recentelijk aan de Raad van State is voorgelegd (link). (meer…)

Vvgb, wanneer moet je er wat mee?

BoekenDe Afdeling heeft op 6 april jl. een interessante en voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan over de verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Hieruit volgt kortgezegd dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het in strijd met een bestemmingsplan gebruiken van gronden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo en het college van B&W die aanvraag wil afwijzen, het college toch eerst een vvgb aan de gemeenteraad moet vragen. (meer…)

Verklaring van geen bedenkingen: bedenk goed wat je wil regelen

BoekenDe Afdeling heeft eerder in haar uitspraak van 27 augustus 2014 geoordeeld dat niet mag worden besloten dat een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo nooit is vereist, voor gevallen waarin wordt afgeweken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo. Artikel 6.5 van het Bor staat hier aan in de weg. Dat artikel bepaalt dat categorieën mogen worden aangewezen waarvoor geen verklaring is vereist. In haar uitspraak van 9 maart jl. oordeelt de Afdeling dat het wel is toegestaan artikel 6.5 van het Bor zo uit te leggen dat geen verklaring nodig is, tenzij zich een bepaalde categorie gevallen voordoet. (meer…)

Bevoegd gezag vvgb bij windturbineparken: AbRvS biedt duidelijkheid!

blog_omgevingsrecht_windturbineDoor Robin Aerts en Laura van der Meulen

Voor het oprichten van windturbines is vaak een omgevingsvergunning strijdig gebruik (strijd met het bestemmingsplan) nodig. De vraag rijst welk bestuursorgaan bevoegd is om de benodigde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te verlenen. Op 19 augustus jl. heeft de Afdeling in een juridisch interessante uitspraak duidelijkheid geboden op dit punt. (meer…)