Kunnen ook schepen worden aangemerkt als ‘afvalstoffen’? De Rotterdamse strafrechter geeft antwoord

Kunnen ook schepen worden aangemerkt als ‘afvalstoffen’? De Rotterdamse strafrechter geeft antwoord

en

Op grond van het Europees recht (Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA)) is het verboden om (verontreinigde) afvalstoffen zonder toestemming van het bevoegd gezag over te brengen van het ene land naar het ander. De ratio hierachter is om internationale transporten van afvalstoffen te kunnen volgen en reguleren, om zo ongewenste gevolgen of risico’s voor het milieu te voorkomen. In een interessante uitspraak van 30 november jl. buigt de rechtbank Rotterdam zich over de vraag of ook een zeewaardig geoordeeld zeeschip gezien kan worden als afvalstof, en wanneer precies sprake is van ‘overbrenging’ van afvalstoffen. Lees meer…

Zeer spoedeisende bestuursdwang alleen bij zeer spoedeisende situaties, niet bij (mogelijke) geuroverlast

Zeer spoedeisende bestuursdwang alleen bij zeer spoedeisende situaties, niet bij (mogelijke) geuroverlast

en

Eén van de bestuursrechtelijke instrumenten die een bestuursorgaan ter beschikking heeft om overtredingen van de wet te lijf te gaan, is de oplegging van een last onder bestuursdwang. Daarbij deelt het bestuursorgaan de overtreder doorgaans schriftelijk mede dat na het verstrijken van de begunstigingtermijn, waarbinnen de overtreder zelf de kans krijgt de illegale situatie op te heffen, de benodigde maatregelen zal treffen. Indien een situatie echter zo spoedeisend is dat er geen tijd is om de overtreder zelf nog de kans te geven om de overtreding te beëindigen, kan een bestuursorgaan er op grond van artikel 5:31 lid 2 Awb voor kiezen om na het nemen van een besluit direct tot maatregelen over te gaan en spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Wanneer er zelfs geen tijd is eerst een handhavingsbesluit op schrift te stellen, creëert artikel 5:31 lid 3 Awb de mogelijkheid zonder besluit en voorafgaande bekendmaking over te gaan tot zeer spoedeisende bestuursdwang. In een uitspraak van de Rechtbank Limburg van 10 januari jl. laat de rechter zich uit over de vraag of het college van gedeputeerde staten dit zware handhavingsinstrument had mogen toepassen op een terrein waar geuremitterend kunststofafval werd opgeslagen. Lees meer…

Onderzoek overheid naar aanleiding van handhavingsverzoek dient in te gaan op alle onderdelen van dit verzoek

Onderzoek overheid naar aanleiding van handhavingsverzoek dient in te gaan op alle onderdelen van dit verzoek

en

Wanneer een bestuursorgaan een handhavingsverzoek ontvangt dat voldoende concreet is geformuleerd, moet het ingaan op alle onderdelen van dat verzoek. De controles die een bestuursorgaan uitvoert naar aanleiding van het handhavingsverzoek moeten dan ook op die verschillende onderdelen geënt zijn. In een uitspraak van 10 november 2021 maakt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) duidelijk dat een bestuursorgaan daaraan niet zomaar voorbij kan gaan. Lees meer…

Akoestische aandachtspunten voor woningbouw nabij bedrijven

Akoestische aandachtspunten voor woningbouw nabij bedrijven

en

In Nederland is sprake van woningnood. De wil om woningen te realiseren lijkt er zeker, maar overeenstemming over de plek waar de woningen moeten komen is minder snel bereikt. De ruimte in Nederland is beperkt en het opgeven van natuur voor woningbouw ligt gevoelig. Juist om natuur te ontzien, wordt vaak eerst gekeken naar de mogelijkheid van binnenstedelijke verdichting. Toch brengt ook binnenstedelijke verdichting een spanningsveld met zich mee. Een belangrijk dilemma betreft de oprukkende woningbouw nabij bedrijven. Waar bedrijven zich jaren geleden wellicht vestigden op een eenzaam perceel net buiten de stad, kan aan de overkant van de straat nu zomaar een woonwijk geprojecteerd worden. De bewoners van de toekomstige woonwijk zijn wellicht niet gediend van de geluiden en geuren die het bedrijf produceert. Bedrijven vrezen voor klachten. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 29 september 2021 laat dit spanningsveld zien. Deze uitspraak bevat een aantal interessante overwegingen over woningbouw nabij bedrijven. Lianne Barnhoorn en Jacobine Buitenhuis hebben over deze uitspraak een annotatie geschreven in het Tijdschrift Geluid. Lees meer…

Last onder dwangsom en rechtszekerheid: het voorbeeld van de beeldbepalende kozijnen

Last onder dwangsom en rechtszekerheid: het voorbeeld van de beeldbepalende kozijnen

en

Bij de formulering van een last onder dwangsom is het belangrijk aandacht te besteden aan het rechtszekerheidsbeginsel. Degene tot wie de last is gericht moet kunnen begrijpen wat hij moet doen of nalaten om de overtreding te beëindigen, zo volgt uit vaste rechtspraak. De toepassing hiervan is in de praktijk niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer de kozijnen van een beeldbepalend pand moeten worden teruggebracht naar de oude situatie. De Voorzieningenrechter van de Afdeling oordeelt in een uitspraak van 17 november 2021 dat de betreffende last onvoldoende duidelijk is. Lees meer…

Categorieën