Wet tot permanent maken Crisis- en herstelwet heeft ook belangrijke gevolgen voor omgevingsvergunning

business foldersOp 25 april 2013 is de wet tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet heeft niet alleen de Chw gewijzigd, maar ook andere omgevingsrechtelijke wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De wijzigingen van de Wabo zijn voor de praktijk van groot belang. Lees meer…

Een huismus in je project: en nu?

Huismus 2

Het komt regelmatig voor in een project: er zit een huismus in een schuurtje dat moet wijken voor een nieuwbouwproject. En wat dan? Het slopen van bebouwing waarin een jaarrond beschermde vogelsoort, zoals een huismus, een sperwer of een gierzwaluw, huist, is in strijd met de bepalingen van de Flora- en faunawet (Ffw). Artikel 11 van de Ffw bepaalt namelijk dat het verboden is om vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te vernielen.

Lees meer…

Permanente Chw in werking getreden

Op 24 april 2013 is de Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (…) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 144). Het inwerkintredingsbesluit is op dezelfde dag gepubliceerd in Stb. 2013, 145.
De wet treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad, dus op 25 april 2013. Nog niet in werking treedt een aantal artikelen danwel onderdelen daarvan uit § 2.2 Verbetering besluitvorming, en hoofdstuk 3, Slotbepalingen. Met dit wetsvoorstel krijgen de tijdelijke regelingen in de Chw permanente werking, dat wil zeggen werking tot een bij Koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. Lees meer…

Pels Rijcken spreekt op VNG Juridische 2–daagse

Op 8 en 9 oktober 2012 vond opnieuw de VNG Juridische 2-daagse plaats. Evenals in 2011 hebben wij de workshop ‘Actualiteiten Wabo’ verzorgd.

Tijdens deze workshop hebben wij verschillende actuele onderwerpen – wetgeving, jurisprudentie en capita selecta – besproken. De enorme belangstelling toonde aan dat de Wabo volop leeft en dat er nog diverse vraagstukken bestaan rond de uitleg en het toepassingsbereik van de Wabo.

NIEUWSBRIEF