Natuur


Pas op voor natuur

natuur LS1We hebben in ons kleine landje ongelooflijk veel prachtige natuurgebieden die de bijzonderste planten en dieren herbergen. Deze worden door de wet beschermd. Dat is ook nodig, maar heeft zo zijn keerzijde als je in de buurt van zo’n natuurgebied een weg of gebiedsontwikkeling wilt realiseren. Dan kunnen die beschermde natuurwaarden ineens een behoorlijke sta in de weg zijn. (meer…)

Braakliggend terrein? Geef de natuur de ruimte met de aanleg van ‘Tijdelijke Natuur’

vlinderIn Nederland liggen veel stukken grond braak, in afwachting van een definitieve inrichting. Ontwikkeling van nieuwe natuur wordt vaak geweerd, omdat voor het verwijderen van deze nieuwe natuur een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig kan zijn. De beleidslijn Tijdelijke Natuur biedt grondeigenaren en ontwikkelaars de mogelijkheid tijdelijke natuur de ruimte geven, zonder dat de latere herontwikkeling van het terrein in gevaar komt. (meer…)

Een huismus in je project: en nu?

Huismus 2

Het komt regelmatig voor in een project: er zit een huismus in een schuurtje dat moet wijken voor een nieuwbouwproject. En wat dan? Het slopen van bebouwing waarin een jaarrond beschermde vogelsoort, zoals een huismus, een sperwer of een gierzwaluw, huist, is in strijd met de bepalingen van de Flora- en faunawet (Ffw). Artikel 11 van de Ffw bepaalt namelijk dat het verboden is om vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te vernielen.

(meer…)