Natuur


Aanwijzingsbesluit Meijendel en Berkheide deels vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

duinenOp 23 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak beslist op de beroepen die waren ingediend tegen het besluit tot aanwijzing van het gebied Meijendel & Berkheide (een gebied tussen Den Haag en Katwijk) als speciale beschermingszone in de zin van de Habitatrichtlijn. Daarmee is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Het aanwijzingsbesluit is voor wat betreft de begrenzing van het noordoostelijke deel van het gebied vernietigd. Binnen 12 weken dient de Staatssecretaris van Economische Zaken een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Gedurende die periode valt het noordoostelijke deel van het Vlaggeduin bij Katwijk wel onder het regime van de Natuurbeschermingswet 1998. (meer…)

Stikstofdepositie blijft struikelblok in het landelijk gebied

koeien in weilandDe stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Nederland is hoog, vaak te hoog. Dat vormt een obstakel voor de oprichting of uitbreiding van veehouderijen. Eerder was daar op bloggebiedsontwikkeling al aandacht voor. Woensdag 19 maart jl. haalde het onderwerp opnieuw de ‘voorpagina’ van de Raad van State-website. Alle reden dus voor een deel 2. Het onderwerp deze keer: de stikstofdepositiebank. (meer…)

Dier in het vizier: de huismus

Huismus 2Het komt regelmatig voor: er woont een huismus onder een dakpan van een huis dat moet wijken voor een nieuwbouwproject. En ook al tjilpt dit kleine grijs/bruine vogeltje nog zo vrolijk, blij wordt u er niet van als u dit beestje in het vizier krijgt. Toch hoeft de aanwezigheid van dit vrolijke vogeltje niet het einde van uw project te betekenen. In deze rubriek wil ik u laten zien dat de aanwezigheid van een op grond van de Flora- en faunawet beschermde diersoort niet het einde van uw project hoeft te betekenen. Er zijn vaak diverse oplossingen mogelijk waarbij de belangen van het dier prima in acht worden genomen. Elke maand bespreek ik een dier. In deze eerste editie staat de huismus centraal. (meer…)

Pas op voor natuur

natuur LS1We hebben in ons kleine landje ongelooflijk veel prachtige natuurgebieden die de bijzonderste planten en dieren herbergen. Deze worden door de wet beschermd. Dat is ook nodig, maar heeft zo zijn keerzijde als je in de buurt van zo’n natuurgebied een weg of gebiedsontwikkeling wilt realiseren. Dan kunnen die beschermde natuurwaarden ineens een behoorlijke sta in de weg zijn. (meer…)