Categorie: Wet- en regelgeving


Permanente Chw in werking getreden

Op 24 april 2013 is de Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (…) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 144). Het inwerkintredingsbesluit is op dezelfde dag gepubliceerd in Stb. 2013, 145.
De wet treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad, dus op 25 april 2013. Nog niet in werking treedt een aantal artikelen danwel onderdelen daarvan uit § 2.2 Verbetering besluitvorming, en hoofdstuk 3, Slotbepalingen. Met dit wetsvoorstel krijgen de tijdelijke regelingen in de Chw permanente werking, dat wil zeggen werking tot een bij Koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. (meer…)

Rondetafelgesprekken Wabo en Omgevingswet

Op 26 april en op 8 en 10 mei 2012 vonden de Rondetafelgesprekken Wabo en Omgevingswet plaats. Samen met medewerkers van het Ministerie van IenM hebben wij tijdens deze bijeenkomsten stilgestaan bij de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet zoals die zijn neergelegd in de kabinetsnotitie “Stelselwijziging Omgevingsrecht” van 9 maart jl.

Van de drukbezochte bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Dit  is toegezonden aan de deelnemers van de Rondetafelgesprekken.

Wij kijken met heel veel plezier terug op drie geslaagde en leerzame middagen!

Inwerkingtreding Wet modernisering monumentenzorg

Op 1 januari 2012 treedt de Wet modernisering monumentenzorg in werking (Stb. 2011/330 en Stb. 2011/339). Deze wetswijziging voorziet in een verruiming van het vergunningvrij bouwen in, aan of op of monumenten/stads- en dorpsgezichten. De wetswijziging leidt tot een ingrijpende wijziging van de Wabo en het Bor.

Aanvulling Overgangsrecht Wabo

Op 31 december 2011 is de lang verwachte wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet voorziet in een aanvulling van het overgangsrecht in de Invoeringswet Wabo, voor ontheffingen en projectbesluiten onder de Wro en vrijstellingen in de zin van de WRO (oud) waarvoor op 1 oktober 2010 nog geen bouwaanvraag was ingediend.

Als gevolg van dit overgangsrecht worden planologische besluiten onder de Wro en WRO als omgevingsvergunning eerste fase aangemerkt. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) geldt dan als omgevingsvergunning tweede fase.

Hiermee wordt een lacune in het overgangsrecht van de Wabo verholpen.

Bron: Stb. 2011, 675

Wetsvoorstel tot aanvulling Overgangsrecht Wabo

Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten, waaronder de Invoeringswet Wabo. Het wetsvoorstel voorziet ten aanzien van de Wabo in een oplossing voor een hiaat in het overgangsrecht ten aanzien van de zogenoemde separate planologische afwijkingsbesluiten. De Wabo voorziet namelijk niet in overgangsrecht voor ontheffingen en projectbesluiten onder de Wro en vrijstellingen in de zin van de WRO (oud) waarvoor tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo nog geen bouwaanvraag was ingediend. (meer…)