Categorie: Publicaties


Overzichtsartikel geluid van windturbines van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven

wind-energy-1309345-639x416In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Hoor de wind waait… Juridische aspecten rond het geluid van windturbines! ’. In het artikel wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop geluid van windturbines gereguleerd is, hoe deze regels worden toegepast en gehandhaafd, welke uitzonderingen mogelijk zijn en welke jurisprudentie van belang is. Het artikel brengt u in één klap op de hoogte van alles wat u over de juridische aspecten van het geluid van windturbines moet weten.

(meer…)

Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink in JBplus over nadeelcompensatie

graafmachineIn de eerste aflevering van Jurisprudentie Bestuursrecht Plus van 2016 is een artikel verschenen van Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink over de voor- en nadelen van het besluitmodel en de verzoekschriftprocedure bij de afwikkeling van nadeelcompensatieclaims. Het artikel heeft als titel: ‘Nadeelcompensatie in ontwikkeling – van besluit naar verzoekschrift?’.

(meer…)

De derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht

BoekenIn Land- en Tuinbouwbulletin heeft Monique Rus een artikel geschreven over de derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht.

Op grond van art. 59 lid 3 Onteigeningswet verliest bij inschrijving van het onteigeningsvonnis niet alleen de eigenaar zijn eigendom, maar ook derden die een recht hebben op de te onteigenen zaak raken hun recht kwijt. Wie als derde-belanghebbende is te beschouwen, volgt uit art. 3 lid 2 Onteigeningswet. Die opsomming is limitatief. In het artikel wordt beschreven hoe en onder welke voorwaarden de Hoge Raad toch de schade van derden die strikt genomen geen derde-belanghebbende zijn in de zin van de wet voor vergoeding in aanmerking laat komen.

Het artikel is een bewerking van een lezing die Monique heeft gehouden voor de Vereniging voor onteigeningsrecht op 15 september 2015.

Hoe flexibel is de Ladder?

blog_omgevingsrecht_ladder2In RO magazine hebben Robin Aerts en Laura van der Meulen een artikel geschreven over hoe flexibel bestemmen in de praktijk kan struikelen over de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

De praktijk roept steeds vaker om flexibel bestemmen om zo eenvoudig te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Deze wens uit de praktijk kan worden geblokkeerd door de Ladder. Met de Ladder 2.0 moet het eenvoudiger worden om flexibel te bestemmen. Het is de bedoeling om de aangepaste Ladder per 1 januari 2017 in werking te laten treden, nog vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In het artikel wordt aan de hand van concrete voorbeelden ingegaan op welke wijze de eerste trede van de Ladder flexibel bestemmen in de weg kan staan. Ook wordt stil gestaan bij de aanstaande wijziging van de Ladder.

Bron: “Ladder belemmert flexibele planning“, Robin Aerts en Laura van der Meulen.

Oud en nieuw in het omgevingsrecht

fireworks-collage-1-1460531-639x426In ROmagazine is een artikel verschenen van Robin Aerts en Lianne Barnhoorn met als titel “Oud en nieuw in het omgevingsrecht”.

In het artikel worden enkele belangrijke ontwikkelingen in het omgevingsrecht besproken, waaronder de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Ladder voor duurzame verstedelijking en het bieden van onderdak aan de vluchtelingenstroom.

ROmagazine is een vakblad over de ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur & milieu.