Categorie: Nieuws


Opslag drugsafval. Geen schending zorgplicht Wet bodembescherming. Wel handelen in strijd met Wabo.

mzEaZXOHet dumpen van drugsafval is al meerdere malen onderwerp geweest van juridische procedures (zie o.a. AbRvS 18 maart 2015, nr.: 201407159/1/A4 en AbRvS 6 augustus 2014, nr.: 201402325/1/A4). In het merendeel van de gevallen gaat het om de toetsing van besluiten om spoedeisende bestuursdwang toe te passen en om de daarmee gemoeide kosten te verhalen. (meer…)

Het onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State omtrent de Omgevingswet

stadsontwikkelingOp 2 april jl. is het rapport inzake het Onderzoek Omgevingswet, getiteld «Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State», aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek is verricht door de Rijksuniversiteit Groningen. (meer…)

Grondexploitatie in de Omgevingswet: een stap vooruit

hijskraan2Bij de ontwikkeling van bouwlocaties speelt grondexploitatie een belangrijke rol. Het gaat hierbij om het bouwrijp maken van de locatie, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. In de Omgevingswet zijn regels opgenomen omtrent grondexploitatie. Deze regels zijn grotendeels overgenomen uit de Wro. Het wetsvoorstel bevat echter ook een aantal inhoudelijke veranderingen die moeten zorgen voor een verbetering ten opzichte van de huidige regelgeving. In dit blogbericht sta ik stil bij deze veranderingen. (meer…)

Inzicht in Omgevingsrecht

Op 12 maart 2015 vond bij Pels Rijcken het congres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Na een plenaire inleiding werden in zeven interactieve sessies actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen besproken:

RO – Ladder duurzame verstedelijking

Crashtest – Hoe krijgt u een ‘Raad van State-proof’ besluit?

Natuur – Programmatische Aanpak Stikstof / Mitigatie of compensatie

Milieu – Milieueffectrapportage en Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Water – Projectplan versus inpassingsplan

Grond – Grondexploitatie en Waardebepaling

Calamiteiten – Handhaving (overtrederschap, spoedeisendheid, kostenverhaal)

Mocht u geïnteresseerd zijn in zo’n sessie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!

Contact: Annemieke Zaal
Tel: 070 515 3411 of e-mail: a.zaal@pelsrijcken.nl

Een zorgplicht voor een ieder

Green watering can pouring waterIn de fysieke leefomgeving vinden veel activiteiten en projecten plaats. De initiatiefnemers hiervan –burgers, bedrijven of overheden – hebben hierbij de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving als geheel te waarborgen. Deze verantwoordelijkheid komt in de Omgevingswet tot uitdrukking in de vorm van een algemene zorgplicht. Daarnaast kent de Omgevingswet voor een aantal onderwerpen een specifieke zorgplicht. (meer…)