Categorie: Jurisprudentie


Aanwijzing luchtvaartterrein Twente als militair luchtvaartterrein blijft in stand

landingsbaanDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt in een uitspraak van 30 oktober 2013 de intrekking van de aanwijzing van luchtvaartterrein Twente als militair luchtvaartterrein. De rechtbank Almelo had in een eerder vonnis het aanwijzingsbesluit en de daarbij behorende geluidszone ingetrokken. De Vereniging omwonenden luchtvaartterrein Twente, die zich, sinds het staken van het militair hoofdgebruik van het luchtvaartterrein in 2007, verzet tegen de doorontwikkeling van het luchtvaartterrein tot burgerluchthaven, wordt hierbij in hoogste instantie in het ongelijk gesteld. (meer…)

Vrijheid van rechter bij keuze voor waarderingmethode nogmaals benadrukt

grindBij de bepaling van de waarde van een onroerende zaak volgens de regels van het onteigeningsrecht is de rechter niet gebonden aan een bepaalde waarderingsmethode. Dit is staand recht en nogmaals bevestigd door de Hoge Raad in drie arresten van 4 oktober 2013. Bij toepassing van de residuele methode mag, bij gebrek aan een exploitatieberekening van het betreffende project, ook worden gekeken naar exploitatieberekeningen van vergelijkbare projecten. Dat is opvallend. (meer…)

Naleven procedurele voorschriften in de administratieve onteigeningsprocedure van essentieel belang, ook in de gerechtelijke procedure

business foldersDat het naleven van de procedurele eisen in de administratieve onteigeningsprocedure van groot belang is, mag inmiddels bekend zijn. Dat het niet naleven van een procedureel voorschrift in de administratieve procedure ook pas later in de gerechtelijke procedure fataal kan blijken, is echter minder bekend. Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland toont echter aan dat dit wel het geval is.

(meer…)

Rechter zet streep door de Beleidsregel trillinghinder spoor

spoorrailsDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in een tweetal uitspraken van 2 oktober 2013 dat de Beleidsregel trillinghinder spoor de noodzakelijke elementen mist om als beoordelingskader te kunnen dienen. Daarom mocht de minister de beleidsregel niet als uitgangspunt nemen bij beoordeling van trillinghinder als gevolg van de tracébesluiten ‘Sporen in Arnhem 2012’ en ‘Sporen in Utrecht 2012 deeltracé Utrecht Centraal-Houten’. (meer…)

Duurzame ontwrichting van voorzieningenniveau bij vestiging nieuwe detailhandel

winkelwagenOp 18 september 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin een koerswijziging met betrekking tot duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau bij vestiging van nieuwe detailhandel is ingezet. Met deze koerswijziging wordt de vaste lijn die de Afdeling tot nu toe hanteerde, aangescherpt. (meer…)