Alle berichten van: Narda Kooij


De Omgevingswet en het landinrichtingsinstrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied

city-planning1De landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) zullen mogelijk worden opgenomen in de Omgevingswet. De Wilg staat op de lijst om aan de Omgevingswet te worden toegevoegd. Het kabinet streeft met de Omgevingswet onder andere naar deregulering. In dit kader heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Interprovinciaal Overleg aangegeven dat het nodig is om nog eens kritisch naar het huidige landinrichtingsinstrumentarium te kijken. (meer…)

De afwijkactiviteit: eenvoudig maar onzeker

GraafmachineOp grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan in een bestemmingsplan worden bepaald dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van een voorschrift uit een bestemmingsplan. Deze ‘binnenplanse omgevingsvergunning’ wordt in de Omgevingswet niet overgenomen. De Minister heeft er voor gekozen enkel een ‘buitenplans vergunningstelsel’ voor een afwijkactiviteit op te nemen in de Omgevingswet. (meer…)

Programma’s in de Omgevingswet

koeien-in-weilandDe Omgevingswet biedt gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de mogelijkheid om programma’s vast te stellen. Met een programma worden de doelen die in een omgevingsvisie zijn vastgesteld geconcretiseerd. Een programma bevat voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud daarvan. Daarnaast bevat het de maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. Een programma bindt – op enkele uitzonderingen na – alleen het vaststellend bestuursorgaan. (meer…)

Instructieregels en instructies: een vinger in de pap houden

stadsontwikkelingHet wetsvoorstel Omgevingswet gaat uit van de opvatting dat de zorg voor de fysieke leefomgeving in de eerste plaats bij de gemeenten ligt en, waar het gaat om het waterbeheer, bij de waterschappen. De provincies en het Rijk kunnen in bepaalde gevallen wel voorwaarden stellen aan de taak- of bevoegdheidsuitoefening van decentrale overheden. De provincies en het Rijk hebben de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels en kunnen een instructie geven via een instructiebesluit. (meer…)

Een ideaal in waarden

grassDe Omgevingswet introduceert een nieuw begrip: omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn maatstaven voor de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan. Hierbij gaat het om meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve termen. Met de Omgevingswet wordt het voor het Rijk, provincies en gemeenten mogelijk om omgevingswaarden in respectievelijk een AMvB, de omgevingsverordening of het omgevingsplan vast te stellen. (meer…)