Alle berichten van: Myrthe Nielen


Financiële draagkracht overtreder bij effectuering handhavingsbesluiten

Financiële draagkracht overtreder bij effectuering handhavingsbesluiten

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling wordt zwaar gewicht toegekend aan het belang bij het verhaal van de kosten van bestuursdwang dan wel invordering van verbeurde dwangsommen. Adequate handhaving vergt immers dat opgelegde sancties ook daadwerkelijk worden geëffectueerd. De financiële draagkracht van de overtreder is in beginsel niet één van de bijzondere omstandigheden op basis waarvan het bevoegd gezag van kostenverhaal of invordering kan afzien. In beginsel, zo laten de Afdelingsuitspraken van 30 maart 2022 en 20 april 2022 zien. Financiële omstandigheden kunnen, samen met andere omstandigheden, leiden tot een verlaging van het kostenverhaal of de ingevorderde dwangsommen. (meer…)

Last onder dwangsom en rechtszekerheid: het voorbeeld van de beeldbepalende kozijnen

Last onder dwangsom en rechtszekerheid: het voorbeeld van de beeldbepalende kozijnen

Bij de formulering van een last onder dwangsom is het belangrijk aandacht te besteden aan het rechtszekerheidsbeginsel. Degene tot wie de last is gericht moet kunnen begrijpen wat hij moet doen of nalaten om de overtreding te beëindigen, zo volgt uit vaste rechtspraak. De toepassing hiervan is in de praktijk niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer de kozijnen van een beeldbepalend pand moeten worden teruggebracht naar de oude situatie. De Voorzieningenrechter van de Afdeling oordeelt in een uitspraak van 17 november 2021 dat de betreffende last onvoldoende duidelijk is. (meer…)

Evident onuitvoerbare herplantplicht dwarsboomt invordering verbeurde dwangsom

Evident onuitvoerbare herplantplicht dwarsboomt invordering verbeurde dwangsom

Veel gemeenten hebben in een omgevingsverordening opgenomen dat bepaalde bomen en struiken niet zonder vergunning mogen worden gekapt. Als vergunningvoorschrift kan het bevoegd gezag vervolgens opnemen dat op de kaplocatie de houtopstand moet worden hersteld. Dit heet een herplantplicht, waarmee het totale oppervlakte aan groen op peil wordt gehouden. Wanneer bomen worden gekapt zónder dat de benodigde toestemmingen zijn verleend kan het bevoegd gezag handhavend optreden door alsnog een herplantplicht op leggen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 30 juni jl. volgt dat de gemeente daarbij wel rekening moet houden met de uitvoerbaarheid van de herplantplicht. Anders bestaat de kans dat de invordering van de verbeurde dwangsom onderuit gaat bij de bestuursrechter. (meer…)

Geen vergunningplicht bij aanleg ondergrondse elektriciteitsverbindingen

Geen vergunningplicht bij aanleg ondergrondse elektriciteitsverbindingen

De ondergrond herbergt nutsvoorzieningen zoals gasleidingen, elektriciteits- en glasvezelkabels, waterleidingen en rioolbuizen. Om pijpleidingen en kabels aan te leggen op plaatsen waar het bestemmingsplan dat niet toestaat, is in beginsel een omgevingsvergunning strijdig gebruik op grond van artikel 2.1. lid 1, onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter verduidelijkt de inkadering van deze vergunningplicht waar het gaat om leidingen voor openbare (nuts)voorzieningen. De voorzieningenrechter concludeert in deze zaak dat voor ondergrondse leidingstelsels, waaronder ook elektriciteitsverbindingen, geen vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en c Wabo geldt. (meer…)