Alle berichten van: Monique Rus-van der Velde


Onteigening: dagvaarden overleden eigenaar

LandbouwgebiedIn de procedure die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 2014 had de gemeente zowel de overleden eigenaar (die ook als zodanig in het Koninklijk Besluit was vermeld als rechthebbende) als de erfgenaam van de overleden eigenaar gedagvaard en gevorderd de vervroegde onteigening uit te spreken. De erfgenaam beriep zich op niet-ontvankelijkheid van de gemeente omdat de gemeente had verzuimd de rechtbank te verzoeken een ‘derde’ in de zin van artikel 20 onteigeningswet (Ow) te benoemen.

(meer…)

Nadeelcompensatie: hoogte drempel normaal maatschappelijk risico kan afhankelijk zijn van branche waartoe onderneming behoort

kopje koffie4Op 28 mei 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van De Wouwse Tol B.V. tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 31 oktober 2011.

De Wouwse Tol expoiteert een wegrestaurant/hotel gelegen aan rijksweg A58 bij Bergen op Zoom. In de periode maart/augustus 2006 hebben wegwerkzaamheden plaatsgevonden waardoor de Wouwse Tol enige tijd slecht bereikbaar is geweest voor klanten, als gevolg waarvan zij schade heeft geleden. De minister van IenM heeft het verzoek tot nadeelcompensatie afgewezen, omdat de wegwerkzaamheden, waaronder de afsluiting van een afslag, niet tot een omzetdaling van ten minste 15% van de gemiddelde jaaromzet in de drie aan de wegwerkzaamheden voorafgaande kalenderjaren hebben geleid, zodat de door De Wouwse Tol geleden schade binnen het normale ondernemersrisico valt. Het beroep tegen dit besluit is door de rechtbank Breda ongegrond verklaard. (meer…)