Alle berichten van: Monique Rus-van der Velde


Conclusies Advocaat-Generaal inzake eliminatiebeginsel

nlFRAcsAdvocaat-Generaal Van Oven heeft zich in twee conclusies van 4 september 2015 uitgelaten over de vraag of de rechtbank terecht de invloed van een bestemmingsplan dat voorziet in (door derden te realiseren) woningbouw heeft geëlimineerd bij de bepaling van de waarde. Het antwoord van de A-G luidt ontkennend, nu dit niet in lijn is met de zogenaamde “9 juli-arresten”. Bovendien ligt het niet op de weg van de rechter om dit nu alsnog te bepalen in weerwil van de bedoeling van de wetgever.

(meer…)

Afdeling bestuursrechtspraak toetst aan Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant

farmDe Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant (‘de Beleidsregel’) geeft weer hoe het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omgaat met zijn bevoegdheid op grond van artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) waar het gaat om de invloed van stikstofdeposities afkomstig van veehouderijen op beschermde natuurmonumenten. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in drie uitspraken van 25 maart 2015 de Beleidsregel wegens strijd met artikel 16 Nbwet buiten toepassing verklaard. Waar ging het in deze zaken om? (meer…)

Onteigening: de Hoge Raad oordeelt over artikel 62 lid 2 onteigeningswet

dunesIn deze zaak had het Waterschap Scheldestromen de vervroegde onteigening gevorderd van een aantal percelen toebehorend aan de eisers tot cassatie, zulks ter realisering van het kustversterkingsplan “Nolle-Westduin” in Vlissingen, een plan als bedoeld in art. 7 van de inmiddels ingetrokken Wet op de waterkering. Deze percelen waren ter onteigening aangewezen op grond van artikel 62 onteigeningswet (Ow). In de onteigeningsprocedure betoogden de eigenaren dat het Koninklijk Besluit tot onteigening in strijd met het recht tot stand was gekomen. (meer…)