Alle berichten van: Monique Rus-van der Velde


Onteigening verontreinigd perceel binnen complex: wel of niet saneringskosten verrekenen?

wump-world-1535812-639x479In zijn arrest van 24 juni jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag hoe moet worden omgegaan met een verontreinigd perceel binnen een complex bij de berekening van de schadeloosstelling. Indien de saneringskosten enkel het onteigende betreffen, dienen deze kosten niet te worden gespreid over alle gronden van het complex, maar in mindering te worden gebracht op de waarde van het verontreinigde perceel, aldus de Hoge Raad. (meer…)

Rechterswisseling na mondelinge behandeling schadeloosstellingsprocedure in onteigeningen

hamerDe Hoge Raad heeft een verduidelijking gegeven van zijn arrest van 31 oktober 2014 inzake rechterswisseling na mondelinge behandeling. Het is volgens de Hoge Raad toegestaan dat een rechterswisseling plaatsvindt in een schadeloosstellingsprocedure in het kader van een onteigening waarin meerdere pleidooien zijn gehouden, indien het eindvonnis wordt gewezen door rechters die bij het laatste pleidooi voor het vonnis aanwezig zijn geweest. Rechters hoeven derhalve niet bij alle pleidooien aanwezig te zijn om vonnis te mogen wijzen.

(meer…)

De derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht

BoekenIn Land- en Tuinbouwbulletin heeft Monique Rus een artikel geschreven over de derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht.

Op grond van art. 59 lid 3 Onteigeningswet verliest bij inschrijving van het onteigeningsvonnis niet alleen de eigenaar zijn eigendom, maar ook derden die een recht hebben op de te onteigenen zaak raken hun recht kwijt. Wie als derde-belanghebbende is te beschouwen, volgt uit art. 3 lid 2 Onteigeningswet. Die opsomming is limitatief. In het artikel wordt beschreven hoe en onder welke voorwaarden de Hoge Raad toch de schade van derden die strikt genomen geen derde-belanghebbende zijn in de zin van de wet voor vergoeding in aanmerking laat komen.

Het artikel is een bewerking van een lezing die Monique heeft gehouden voor de Vereniging voor onteigeningsrecht op 15 september 2015.

Kamerbrief over Aanvullingswet grondeigendom

scrollOp 25 november 2015 heeft de minister van IenM de Tweede Kamer geïnformeerd over de visie van het kabinet over het grondbeleid in de Omgevingswet. Onteigening, herverkaverling en voorkeursrecht zijn nu nog geregeld in verschillende wettelijke regimes. Met de Aanvullingswet wil de minister deze instrumenten voor grondbeleid onderbrengen in de Omgevingswet. Grote verandering is dat de onteigeningsbeschikking in de bestuurlijke kolom zal worden ondergebracht. (meer…)