Alle berichten van: Marije van Mannekes


Niet zomaar afzien van handhavend optreden vanwege ‘bijzondere omstandigheden’

Niet zomaar afzien van handhavend optreden vanwege ‘bijzondere omstandigheden’

Het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom is een bevoegdheid en geen verplichting. Het bestuursorgaan beschikt over beleidsvrijheid en wordt geacht bij het nemen van het besluit om al dan niet te handhaven de relevante belangen in het specifieke geval af te wegen. Dat deze vrijheid in belangrijke mate is ingeperkt door het uitgangspunt van de beginselplicht tot handhaving laat een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 26 januari 2022 weer eens zien. (meer…)

Bodemverontreiniging door drugsafval: overtrederschap niet eenvoudig te bewijzen

Bodemverontreiniging door drugsafval: overtrederschap niet eenvoudig te bewijzen

Variërend van enkele vaten of vuilniszakken tot bijna complete achtergelaten drugslabs: drugafvaldumpingen blijven in Nederland een aanzienlijk probleem. Weliswaar biedt de zorgplicht uit artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) een grondslag voor gemeenten om handhavend op te treden tegen bodemverontreiniging door of met drugsafval, maar deze bepaling kan slechts worden ingezet als kan worden bewezen dat iemand druggerelateerde stoffen en voorwerpen heeft gestort of deze handelingen aan die persoon of personen kunnen worden toegerekend. Slechts dan kan iemand worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wbb. Voor gemeenten is echter vaak niet of nauwelijks te achterhalen wie verantwoordelijk zijn voor de dumpingen, met als gevolg dat gemeenten de kosten van de bodemsanering dragen. Hoe ingewikkeld handhavingsvraagstukken bij drugsafval voor gemeenten kunnen zijn, laten twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 12 januari 2022 zien. (meer…)

Varkens in Nood: op Antarctica

Varkens in Nood: op Antarctica

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich uitgelaten over de vraag of een Heerlenaar in rechte kan opkomen tegen een vergunning verleend aan Greenpeace om in het Antarctisch gebied onderzoek te verrichten. De uitspraak van 29 december 2021 biedt een goed voorbeeld van de verbrede toegang tot de bestuursrechter sinds het Varkens in Nood-arrest, en laat zien hoe het relativiteitsvereiste kan beletten dat deze toegang tot de bestuursrechter ook daadwerkelijk leidt tot vernietiging van het bestreden besluit. (meer…)

Kunnen ook schepen worden aangemerkt als ‘afvalstoffen’? De Rotterdamse strafrechter geeft antwoord

Kunnen ook schepen worden aangemerkt als ‘afvalstoffen’? De Rotterdamse strafrechter geeft antwoord

Op grond van het Europees recht (Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA)) is het verboden om (verontreinigde) afvalstoffen zonder toestemming van het bevoegd gezag over te brengen van het ene land naar het ander. De ratio hierachter is om internationale transporten van afvalstoffen te kunnen volgen en reguleren, om zo ongewenste gevolgen of risico’s voor het milieu te voorkomen. In een interessante uitspraak van 30 november jl. buigt de rechtbank Rotterdam zich over de vraag of ook een zeewaardig geoordeeld zeeschip gezien kan worden als afvalstof, en wanneer precies sprake is van ‘overbrenging’ van afvalstoffen. (meer…)

Zeer spoedeisende bestuursdwang alleen bij zeer spoedeisende situaties, niet bij (mogelijke) geuroverlast

Zeer spoedeisende bestuursdwang alleen bij zeer spoedeisende situaties, niet bij (mogelijke) geuroverlast

Eén van de bestuursrechtelijke instrumenten die een bestuursorgaan ter beschikking heeft om overtredingen van de wet te lijf te gaan, is de oplegging van een last onder bestuursdwang. Daarbij deelt het bestuursorgaan de overtreder doorgaans schriftelijk mede dat na het verstrijken van de begunstigingtermijn, waarbinnen de overtreder zelf de kans krijgt de illegale situatie op te heffen, de benodigde maatregelen zal treffen. Indien een situatie echter zo spoedeisend is dat er geen tijd is om de overtreder zelf nog de kans te geven om de overtreding te beëindigen, kan een bestuursorgaan er op grond van artikel 5:31 lid 2 Awb voor kiezen om na het nemen van een besluit direct tot maatregelen over te gaan en spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Wanneer er zelfs geen tijd is eerst een handhavingsbesluit op schrift te stellen, creëert artikel 5:31 lid 3 Awb de mogelijkheid zonder besluit en voorafgaande bekendmaking over te gaan tot zeer spoedeisende bestuursdwang. In een uitspraak van de Rechtbank Limburg van 10 januari jl. laat de rechter zich uit over de vraag of het college van gedeputeerde staten dit zware handhavingsinstrument had mogen toepassen op een terrein waar geuremitterend kunststofafval werd opgeslagen. (meer…)