Alle berichten van: Laura van der Meulen


Een volgende stap op de Ladder voor duurzame verstedelijking

LadderAl eerder verschenen op deze blog berichten over de Ladder voor duurzame verstedelijking. In het bericht van 22 april jl. schreef ik dat Minister Schultz van Haegen was teruggekomen op het voornemen het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te wijzigen. Echter, de ladder is per 1 juli jl. toch uitgebreid. In het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Bro van 16 mei jl. is deze wijziging opgenomen.

(meer…)

Voorgenomen wijziging Bro van de baan

barcode2Het voornemen bestond het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) dusdanig te wijzigen dat het provincies onmogelijk zou worden gemaakt een actief detailhandelsbeleid te voeren. Minister Schultz is 16 april jl. hierop teruggekomen tijdens het Algemeen Overleg Ruimte. Het terugkomen op de wijziging is in overeenstemming met de opstelling van het IPO en het advies van de Raad van State over de voorgenomen wijziging. (meer…)

Start realisatie verbindingsweg A8 – A9

heemskerkvariantOp 9 januari jl. is ten behoeve van een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Daarmee kan nu echt gestart worden met de realisatie van de nieuwe wegverbinding zodat de weg in de periode 2018-2020 gerealiseerd kan worden. (meer…)

Verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

rokende schoorsteen (2)Op dit moment ligt het besluit tot verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) tot 1 januari 2017 ter inzage. Het huidige NSL (van kracht sinds 1 augustus 2009) loopt tot 1 augustus 2014. Het NSL vindt zijn grondslag in artikel 5.12 en verder van de Wet milieubeheer (Wm) en is gericht op het tijdig behalen van de daar genoemde grenswaarden. Het ontwerpbesluit tot verlenging ligt ter inzage omdat de staatssecretaris van IenM met het verlengen van het NSL blijvend wil voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. (meer…)

Duurzame ontwrichting van voorzieningenniveau bij vestiging nieuwe detailhandel

winkelwagenOp 18 september 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin een koerswijziging met betrekking tot duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau bij vestiging van nieuwe detailhandel is ingezet. Met deze koerswijziging wordt de vaste lijn die de Afdeling tot nu toe hanteerde, aangescherpt. (meer…)