Alle berichten van: Katrien Winterink


Ook het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 is getekend!

mhYv67wIn vervolg op de ondertekening op 17 maart 2015 van het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging VNO-NCW en de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland op 18 mei 2015 het ‘Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015’ getekend. Het ‘Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015’ treedt in werking op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2020.

(meer…)

De ondertekening van het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ is een feit!

graafmachineOp 17 maart jl. hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de vereniging het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ ondertekend. Ook is op 17 maart jl. het ‘Beleidsdocument behorende bij het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ vastgesteld door bestuurders van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten en waterschappen. Het nieuwe Convenant is de opvolger van het ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015’ dat eindigt op 31 december 2015. (meer…)

Willem Braams, Edward Brans en Katrien Winterink in het tijdschrift Bodem over WKO en gebiedsgericht grondwaterbeheer

grondwater2In het decembernummer van het tijdschrift Bodem is een artikel verschenen van Willem Braams, Edward Brans en Katrien Winterink, geschreven in samenwerking met Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat Leefomgeving/ Bodem+) en Marcel Herms (gemeente Utrecht), met de titel: ‘Uitdagingen voor WKO in gebiedsgericht grondwaterbeheer. Worden alle mogelijkheden voldoende benut?’ (meer…)

Succesvolle inzet artikel 55b Wet bodembescherming bij Polder Stededijk

BodemverontreinigingDe voormalige stortplaats Polder Stededijk te Dordrecht maakt onderdeel uit van de Polder Stededijk en is gelegen op een eiland nabij Dordrecht in de Sliedrechtse Biesbosch. In de periode 1962 – 1983 is hier afval gestort door onder meer de petrochemische industrie. De hierdoor ontstane bodemverontreiniging dient vanwege de verspreidingsrisico’s met spoed te worden gesaneerd. Ondanks vele besprekingen met de eigenaar is de eigenaar niet overgegaan tot sanering. De inzet van het bestuursrechtelijk instrumentarium van de Wet bodembescherming heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Polder voor een symbolisch bedrag is verkocht aan de gemeente Dordrecht die de sanering nu zelf ter hand neemt. (meer…)

Grootschalige grondwaterverontreiniging die zich nog steeds verspreidt leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is

bodem_voeten in aarde2Indien het bodemvolume grondwater dat wordt ingesloten door de contour van de interventiewaarde groter is dan 6.000 m³, kan worden aangenomen dat de mate van verspreiding zodanig is dat deze volgens de Circulaire bodemsanering vanwege de onbeheersbaarheid van de situatie en gezien de gevolgen voor mens, plant of dier onaanvaardbaar is. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2014. (meer…)