Alle berichten van: Katrien Winterink


Succesvolle inzet artikel 55b Wet bodembescherming bij Polder Stededijk

BodemverontreinigingDe voormalige stortplaats Polder Stededijk te Dordrecht maakt onderdeel uit van de Polder Stededijk en is gelegen op een eiland nabij Dordrecht in de Sliedrechtse Biesbosch. In de periode 1962 – 1983 is hier afval gestort door onder meer de petrochemische industrie. De hierdoor ontstane bodemverontreiniging dient vanwege de verspreidingsrisico’s met spoed te worden gesaneerd. Ondanks vele besprekingen met de eigenaar is de eigenaar niet overgegaan tot sanering. De inzet van het bestuursrechtelijk instrumentarium van de Wet bodembescherming heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Polder voor een symbolisch bedrag is verkocht aan de gemeente Dordrecht die de sanering nu zelf ter hand neemt. (meer…)

Grootschalige grondwaterverontreiniging die zich nog steeds verspreidt leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is

bodem_voeten in aarde2Indien het bodemvolume grondwater dat wordt ingesloten door de contour van de interventiewaarde groter is dan 6.000 m³, kan worden aangenomen dat de mate van verspreiding zodanig is dat deze volgens de Circulaire bodemsanering vanwege de onbeheersbaarheid van de situatie en gezien de gevolgen voor mens, plant of dier onaanvaardbaar is. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2014. (meer…)