Alle berichten van: Jelmer Procee


Rechtsbescherming bij nadeelcompensatiebesluiten

mfu2jQgIn ieder geval totdat de Wet nadeelcompensatie in werking treedt, blijft bij beroepen tegen nadeelcompensatiebesluiten relevant of de bestuursrechter bevoegd is. Dat is doorgaans het geval indien het bestuursorgaan bij verordening de mogelijkheid heeft geschapen een aanvraag om nadeelcompensatie in te dienen. Toch eindigt de discussie niet altijd daar, zoals deze uitspraak laat zien.

(meer…)

Onteigende kan verwachtingswaarde hebben, ook als het niet behoort tot een complex

weilandDe waarde van het onteigende wordt mede bepaald door de verwachting over een bestemmingswijziging van het onteigende. Die verwachting kan bestaan als er een verwachte bestemmingswijziging is van omringende of aanliggende gronden. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex waartoe mede de omringende of aanliggende gronden behoren. (meer…)

Vrijheid van rechter bij keuze voor waarderingmethode nogmaals benadrukt

grindBij de bepaling van de waarde van een onroerende zaak volgens de regels van het onteigeningsrecht is de rechter niet gebonden aan een bepaalde waarderingsmethode. Dit is staand recht en nogmaals bevestigd door de Hoge Raad in drie arresten van 4 oktober 2013. Bij toepassing van de residuele methode mag, bij gebrek aan een exploitatieberekening van het betreffende project, ook worden gekeken naar exploitatieberekeningen van vergelijkbare projecten. Dat is opvallend. (meer…)

Naleven procedurele voorschriften in de administratieve onteigeningsprocedure van essentieel belang, ook in de gerechtelijke procedure

business foldersDat het naleven van de procedurele eisen in de administratieve onteigeningsprocedure van groot belang is, mag inmiddels bekend zijn. Dat het niet naleven van een procedureel voorschrift in de administratieve procedure ook pas later in de gerechtelijke procedure fataal kan blijken, is echter minder bekend. Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland toont echter aan dat dit wel het geval is.

(meer…)