Alle berichten van: Hanny Geerdink


RIVM onderzoekt trillinghinder spoor

spoorrailsHet RIVM startte op 2 oktober jl. een onderzoek naar ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Hiervoor worden vijftienduizend mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen schriftelijk uitgenodigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd, als voorbereiding op de eventuele uitbreiding van de bestaande regelgeving voor geluid en trillingen langs het spoor. (meer…)

Rechter zet streep door de Beleidsregel trillinghinder spoor

spoorrailsDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in een tweetal uitspraken van 2 oktober 2013 dat de Beleidsregel trillinghinder spoor de noodzakelijke elementen mist om als beoordelingskader te kunnen dienen. Daarom mocht de minister de beleidsregel niet als uitgangspunt nemen bij beoordeling van trillinghinder als gevolg van de tracébesluiten ‘Sporen in Arnhem 2012’ en ‘Sporen in Utrecht 2012 deeltracé Utrecht Centraal-Houten’. (meer…)

Nieuwe basisschool langs A2: ouder van leerling is belanghebbende bij besluit hogere waarden geluid

krijt schoolbordTen behoeve van het bestemmingsplan ‘Brede School Maasbracht’ zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld. Daardoor kunnen kinderen die in de toekomst naar die basisschool gaan, worden blootgesteld aan hoge geluidbelastingen. Een ouder van een van de leerlingen van de school stelt daarom tegen het besluit hogere waarden beroep in. Het college is van mening dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de ouder niet als belanghebbende bij het bestreden besluit kan worden aangemerkt. Het college voert in dat verband aan dat de ouder op een afstand van ongeveer 750 meter van de locatie waar de school is voorzien woont en geen zicht heeft op die locatie. De Afdeling verwerpt dit verweer in een uitspraak van 26 juni 2013. (meer…)

Factsheet laagfrequent geluid

windmolenBij gebiedsontwikkeling, en zeker wanneer het gaat om windturbines, is laagfrequent geluid (hierna: Lfg) een regelmatig terugkerend thema. Naar aanleiding van Kamervragen heeft het RIVM op verzoek van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 3 juni 2013 een factsheet opgesteld. Deze bevat een korte schets van de actuele kennis en literatuur over Lfg. Dit blogbericht geeft de belangrijkste punten uit de factsheet weer. (meer…)