Alle berichten van: Aart Jan van der Ven


Gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd voor verlening omgevingsvergunning milieu

PelsRijcken_bouwen_3Per 1 januari worden gemeenten volledig bevoegd gezag voor het vergunnen en toetsen van het milieudeel van de omgevingsvergunning voor alle voormalige provinciale milieu-inrichtingen, met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en BRZO-bedrijven. De Staatssecretaris van IenM schrijft dit in een brief van 26 november jl. aan de provincies en gemeenten. (meer…)

Permanente Chw in werking getreden

Op 24 april 2013 is de Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (…) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 144). Het inwerkintredingsbesluit is op dezelfde dag gepubliceerd in Stb. 2013, 145.
De wet treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad, dus op 25 april 2013. Nog niet in werking treedt een aantal artikelen danwel onderdelen daarvan uit § 2.2 Verbetering besluitvorming, en hoofdstuk 3, Slotbepalingen. Met dit wetsvoorstel krijgen de tijdelijke regelingen in de Chw permanente werking, dat wil zeggen werking tot een bij Koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. (meer…)