Alle berichten van: Aart Jan van der Ven


Zevende tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden

hijskraanOp 15 mei jl. is de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet in werking getreden. In deze tranche krijgen negen gemeenten de mogelijkheid om te gaan experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan, vergelijkbaar met een omgevingsplan zoals voorzien in de toekomstige Omgevingswet. Ook worden de haven- en industriegebieden Oosterhoorn Delfzijl en Eemshaven Eemsmond aangewezen als ontwikkelingsgebied. (meer…)

Wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vormt wettelijke basis omgevingsdiensten

LandbouwgebiedSinds enige tijd worden de milieutaken van gemeenten en provincies uitgevoerd door Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), ook wel omgevingsdiensten genoemd. De omgevingsdiensten verlenen omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten aan bedrijven en zien erop toe dat bedrijven de regels uit die vergunning en de Wet milieubeheer naleven. Daarnaast zorgen de omgevingsdiensten ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteed aan milieuaspecten. Ten slotte dragen de omgevingsdiensten bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Kortom, de omgevingsdienst biedt binnen het werkgebied één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Onlangs is het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) – het wetsvoorstel VTH – bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel legt een wettelijke basis onder de omgevingsdiensten. (meer…)

Permanente Chw in werking getreden

Op 24 april 2013 is de Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (…) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 144). Het inwerkintredingsbesluit is op dezelfde dag gepubliceerd in Stb. 2013, 145.
De wet treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad, dus op 25 april 2013. Nog niet in werking treedt een aantal artikelen danwel onderdelen daarvan uit § 2.2 Verbetering besluitvorming, en hoofdstuk 3, Slotbepalingen. Met dit wetsvoorstel krijgen de tijdelijke regelingen in de Chw permanente werking, dat wil zeggen werking tot een bij Koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. (meer…)