Alle berichten van: Aart Jan van der Ven


Balans van de Leefomgeving 2014: Nú extra stappen nodig voor schone, gezonde en veilige leefomgeving in de toekomst

herverkavelingHet Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 10 september jl. de publicatie “Balans van de Leefomgeving” aan minister Schultz van Haegen gepresenteerd. Het motto van de Balans is: De toekomst is nú!

Daarmee geeft het PBL aan dat er nú extra stappen moeten worden gezet om de langetermijnopgaven het hoofd te bieden. Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen – in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen – die zich in de komende decennia kunnen openbaren. (meer…)

Zevende tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden

hijskraanOp 15 mei jl. is de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet in werking getreden. In deze tranche krijgen negen gemeenten de mogelijkheid om te gaan experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan, vergelijkbaar met een omgevingsplan zoals voorzien in de toekomstige Omgevingswet. Ook worden de haven- en industriegebieden Oosterhoorn Delfzijl en Eemshaven Eemsmond aangewezen als ontwikkelingsgebied. (meer…)

Wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vormt wettelijke basis omgevingsdiensten

LandbouwgebiedSinds enige tijd worden de milieutaken van gemeenten en provincies uitgevoerd door Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), ook wel omgevingsdiensten genoemd. De omgevingsdiensten verlenen omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten aan bedrijven en zien erop toe dat bedrijven de regels uit die vergunning en de Wet milieubeheer naleven. Daarnaast zorgen de omgevingsdiensten ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteed aan milieuaspecten. Ten slotte dragen de omgevingsdiensten bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Kortom, de omgevingsdienst biedt binnen het werkgebied één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Onlangs is het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) – het wetsvoorstel VTH – bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel legt een wettelijke basis onder de omgevingsdiensten. (meer…)