Archief van: februari 2016


De derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht

BoekenIn Land- en Tuinbouwbulletin heeft Monique Rus een artikel geschreven over de derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht.

Op grond van art. 59 lid 3 Onteigeningswet verliest bij inschrijving van het onteigeningsvonnis niet alleen de eigenaar zijn eigendom, maar ook derden die een recht hebben op de te onteigenen zaak raken hun recht kwijt. Wie als derde-belanghebbende is te beschouwen, volgt uit art. 3 lid 2 Onteigeningswet. Die opsomming is limitatief. In het artikel wordt beschreven hoe en onder welke voorwaarden de Hoge Raad toch de schade van derden die strikt genomen geen derde-belanghebbende zijn in de zin van de wet voor vergoeding in aanmerking laat komen.

Het artikel is een bewerking van een lezing die Monique heeft gehouden voor de Vereniging voor onteigeningsrecht op 15 september 2015.

Hoe flexibel is de Ladder?

blog_omgevingsrecht_ladder2In RO magazine hebben Robin Aerts en Laura van der Meulen een artikel geschreven over hoe flexibel bestemmen in de praktijk kan struikelen over de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

De praktijk roept steeds vaker om flexibel bestemmen om zo eenvoudig te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Deze wens uit de praktijk kan worden geblokkeerd door de Ladder. Met de Ladder 2.0 moet het eenvoudiger worden om flexibel te bestemmen. Het is de bedoeling om de aangepaste Ladder per 1 januari 2017 in werking te laten treden, nog vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In het artikel wordt aan de hand van concrete voorbeelden ingegaan op welke wijze de eerste trede van de Ladder flexibel bestemmen in de weg kan staan. Ook wordt stil gestaan bij de aanstaande wijziging van de Ladder.

Bron: “Ladder belemmert flexibele planning“, Robin Aerts en Laura van der Meulen.

Oud en nieuw in het omgevingsrecht

fireworks-collage-1-1460531-639x426In ROmagazine is een artikel verschenen van Robin Aerts en Lianne Barnhoorn met als titel “Oud en nieuw in het omgevingsrecht”.

In het artikel worden enkele belangrijke ontwikkelingen in het omgevingsrecht besproken, waaronder de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Ladder voor duurzame verstedelijking en het bieden van onderdak aan de vluchtelingenstroom.

ROmagazine is een vakblad over de ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur & milieu.

Volg Blog Omgevingsrecht op Twitter!

twitterBlijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de jurisprudentie en het nieuws met betrekking tot het omgevingsrecht, door @Omgevingsrecht_ te volgen op Twitter. Zodra er een nieuw blogbericht geplaatst wordt, wordt dit meteen gemeld op Twitter. Op die manier blijft u continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

(meer…)

Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeBij brief van 4 februari jl. heeft de Minister van EZ de Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de schadevergoeding bij niet-beschikbaarheid van het net op zee (Besluit schadevergoeding net op zee). Met dit besluit wordt geregeld dat een producent die elektriciteit opwekt met windturbines op zee in bepaalde gevallen recht heeft op schadevergoeding indien het net op zee niet beschikbaar is voor de transport van geproduceerde elektriciteit.

(meer…)